Αεριοκίνηση ονομάζουμε την κίνηση του οχήματός σας με φυσικό αέριο. To φυσικό αέριο, απαντάται στη φύση και εξορύσσεται από υπόγεια πηγάδια αερίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία και κάνει τέλεια καύση. Είναι αέριο μείγμα που περιέχει υδρογονάνθρακες (αιθάνιο και προπάνιο) καθώς και άλλα αέρια π.χ. άζωτο, ήλιο, διοξείδιο του άνθρακα, ενώσεις του θείου καθώς και υδρατμούς. Το συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) αποθηκεύεται επί του οχήματος σε δεξαμενές υψηλής πίεσης. Είναι απόλυτα συμβατό με τα οχήματα που φέρουν κινητήρες κινητήρες εσωτερικής καύσης και παράλληλα το οικονομικότερο καύσιμο σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα καύσιμα κίνησης. To φυσικό αέριο, αποτελεί το φιλικότερο συμβατικό καύσιμο για το περιβάλλον και τον άνθρωπο ενώ θεωρείται και το καύσιμο του 21ου αιώνα.