Παρακάτω παραθέτουμε όλη τη νέα νομοθεσία για το φυσικό αέριο:

 

Υ.Α.10852/715/14/2014
ΦΕΚ 1466/Β/5-6-2014


Kαθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων και όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98), β) του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α' 263) όπως ισχύει, γ) του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α' 141) «'Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α' 152),
δ) της υπ’ αριθμ. 329/372013 (ΦΕΚ Β'1655/472013) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου», ε) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1108/1980 (Α' 304), όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο α του άρθρου 45 του Ν. 2773/1999 (Α' 286) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις», στ) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων υπό τους οποίους καθίσταται δυνατή η κίνηση με πεπιεσμένο φυσικό αέριο (Compressed Natural Gas CNG) αυτοκινήτων οχημάτων καθώς επίσης και οι όροι και οι προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών.
Η παρούσα απόφαση ισχύει για συστήματα μετασκευής, που προορίζονται για τοποθέτηση σε οχήματα κατηγοριών Μ και Ν, όπως ορίζονται στη Κ.Υ.Α. 29949/1841/09 (B2112) και τα οποία μετατρέπονται σε οχήματα δύο καυσίμων (bifuel).

Άρθρο 2
Ορισμοί και κατάταξη των εξαρτημάτων

Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, όπως υφίστανται στον κανονισμό αρ. 110 της ΟΕΕ/ΗΕ.
1.Πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG): Κάθε προϊόν που αποτελείται από τον υδρογονάνθρακα μεθάνιο και αποθηκεύεται υπό πίεση (ΠΦΑ).
Το CNG πρέπει να πληροί τις σχετικές κρατικές προδιαγραφές όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.
2.Ως «πίεση» νοείται η σχετική πίεση σε σχέση με την ατμοσφαιρική, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά.
3.Ως «πίεση υπηρεσίας» νοείται η μόνιμη πίεση σε ομοιόμορφη θερμοκρασία αερίου 15° C.
4.Ως «πίεση δοκιμής» νοείται η πίεση στην οποία υποβάλλεται ένα εξάρτημα κατά τη δοκιμή έγκρισης.
5.Ως «πίεση εργασίας» νοείται η μέγιστη πίεση στην οποία είναι σχεδιασμένο να υποβάλλεται ένα εξάρτημα και η οποία είναι η βάση για τον προσδιορισμό της αντοχής του υπόψη εξαρτήματος.
6.Ως «θερμοκρασίες λειτουργίας» νοούνται οι μέγιστες τιμές της περιοχής θερμοκρασιών, που αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα 1, στις οποίες είναι εγγυημένη η ασφαλής και ορθή λειτουργία του ειδικού εξαρτήματος και για τις οποίες έχει σχεδιαστεί και εγκριθεί.

Πίνακας 1: Θερμοκρασίες Λειτουργίας

 

Χώρος κινητήρα

Συναρμολόγηση επί του κινητήρα

Επί του οχήματος

Μέτριες συνθήκες

-20o C - 105o C

-20o C - 120o C

-20o C - 85o C

Ψυχρές συνθήκες

-40o C - 105o C

-40o C - 120o C

-40o C - 85o C

 
7.Ως «ειδικό εξάρτημα» νοείται:
α) η δεξαμενή καυσίμου (ή φιάλη), εφεξής καλούμενη δεξαμενή
β) ο εξοπλισμός που προσαρτάται στη δεξαμενή,
γ) ο ρυθμιστής πίεσης,
δ) η αυτόματη βαλβίδα,
ε) χειροκίνητη βαλβίδα,
στ) η διάταξη παροχής αερίου,
ζ) ο ρυθμιστής ροής αερίου,
η) η εύκαμπτη γραμμή καυσίμου,
θ) η άκαμπτη γραμμή καυσίμου,
ι) η μονάδα ή υποδοχή πλήρωσης,
ια) η βαλβίδα ελέγχου ή βαλβίδα αντεπιστροφής,
ιβ) η βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης (ανακουφιστική βαλβίδα),
ιγ) η διάταξη εκτόνωσης της πίεσης (ενεργοποιούμενη από τη θερμοκρασία),
ιδ) το φίλτρο,
ιε) ο αισθητήρας/δείκτης πίεσης ή θερμοκρασίας, ιστ) η βαλβίδα υπερχείλισης, ιζ) η βαλβίδα υπηρεσίας,
ιη) η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (Electronic Control Unit ECU), ιθ) το αεροστεγές περίβλημα, κ) οι σύνδεσμοι,
κα) ο ελαστικός σωλήνας εξαερισμού.
Κβ) η διάταξη εκτόνωσης της πίεσης (PRD) (ενεργοποιούμενη από την πίεση)
Πολλά από τα ανωτέρω εξαρτήματα μπορεί να συνδυάζονται ή να συναρμολογούνται ως «εξάρτημα πολλαπλής λειτουργίας».
8.Ως «δεξαμενή καυσίμου» νοείται κάθε δοχείο που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση πεπιεσμένου φυσικού αερίου.
9.Μια δεξαμενή μπορεί να είναι:
ΠΦΑ1 : μεταλλική
ΠΦΑ2 : από μεταλλικό χιτώνιο ενισχυμένο με συνεχές νήμα εμβαπτισμένο σε ρητίνη (δακτυλιοειδούς περιέλιξης)·
ΠΦΑ3 : από μεταλλικό χιτώνιο ενισχυμένο με συνεχές νήμα εμβαπτισμένο σε ρητίνη (πλήρους περιέλιξης)·
ΠΦΑ4 : από συνεχές νήμα εμβαπτισμένο σε ρητίνη με μη μεταλλικό χιτώνιο (εξ ολοκλήρου συνθετική).
10.Ως «εξοπλισμός που προσαρτάται στη δεξαμενή καυσίμου» νοούνται τα ακόλουθα εξαρτήματα (αλλά όχι μόνον αυτά) που μπορεί να είναι είτε ξεχωριστά είτε συνδυασμένα, όταν πρσσαρτώνται στη δεξαμενή καυσίμου:
10.1χειροκίνητη βαλβίδα ·
10.2αισθητήρας/δείκτης πίεσης·
10.3βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης (ανακουφιστική βαλβίδα)·
10.4διάταξη εκτόνωσης της πίεσης (ενεργοποιούμενη από τη θερμοκρασία)·
10.5αυτόματη βαλβίδα φιάλης·
10.6βαλβίδα υπερχείλισης·
10.7αεροστεγές περίβλημα.
11.Ως «βαλβίδα» νοείται διάταξη με την οποία μπορεί να ελέγχεται η ροή ρευστού.
12.Ως «αυτόματη βαλβίδα» νοείται βαλβίδα που δεν λειτουργεί χειροκίνητα.
13.Ως «αυτόματη βαλβίδα φιάλης» νοείται αυτόματη βαλβίδα σταθερά προσαρμοσμένη στη δεξαμενή που ελέγχει τη ροή αερίου προς το σύστημα καυσίμου. Η αυτόματη βαλβίδα φιάλης ονομάζεται επίσης τηλεχειριζόμενη βαλβίδα υπηρεσίας.
14.Ως «βαλβίδα αντεπιστροφής» νοείται αυτόματη βαλβίδα που επιτρέπει τη ροή αερίου μόνο προς μία κατεύθυνση.
15.Ως «βαλβίδα υπερχείλισης» (διάταξη περιορισμού της υπερβολικής ροής) νοείται βαλβίδα που διακόπτει ή περιορίζει αυτόματα τη ροή αερίου όταν η ροή αυτή υπερβαίνει την προκαθορισμένη τιμή.
16.Ως «χειροκίνητη βαλβίδα» νοείται χειροκίνητη βαλβίδα σταθερά προσαρμοσμένη στη φιάλη.
17.Ως «βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης (ανακουφιστική βαλβίδα)» νοείται διάταξη που εμποδίζει την υπέρβαση μιας προκαθορισμένης πίεσης προς την αντίθετη κατεύθυνση της ροής.
18.Ως «βαλβίδα υπηρεσίας» νοείται βαλβίδα απομόνωσης η οποία είναι κλειστή μόνο όταν γίνεται συντήρηση του σχήματος.
19.Ως «φίλτρο» νοείται προστατευτικό πλέγμα που απομακρύνει ξένα σωματίδια από το ρεύμα του αερίου.
20.Ως «σύνδεσμος» νοείται συνδετήρας χρησιμοποιούμενος σε σύστημα αγωγών, σωληνώσεων ή ελαστικών σωλήνων.
21.Γραμμές καυσίμου
21.1Ως «εύκαμπτες γραμμές καυσίμου» νοούνται εύκαμπτοι σωλήνες διά των οποίων διέρχεται φυσικό αέριο.
21.2Ως «άκαμπτες γραμμές καυσίμου» νοούνται σωληνώσεις που δεν έχουν σχεδιαστεί για να παρουσιάζουν ευκαμψία κατά την κανονική λειτουργία και διά των οποίων διέρχεται φυσικό αέριο.
22.Διατάξεις παροχής αερίου
22.1Ως «διάταξη παροχής αερίου» νοείται διάταξη που εξασφαλίζει την εισαγωγή αερίου καυσίμου στην πολλαπλή εισαγωγή του κινητήρα (καρμπυρατέρ ή εγχυτήρας).
22.2Ως «μονάδα ανάμιξης αερίου καυσίμου / αέρα» νοείται διάταξη που αναμιγνύει το αέριο καύσιμο με τον εισαγόμενο αέρα για τον κινητήρα.
22.3Ως «εγχυτήρας αερίου» νοείται διάταξη που εξασφαλίζει την εισαγωγή αερίου καυσίμου στον κινητήρα ή το συναφές σύστημα εισαγωγής.
23.Ως «ρυθμιστής ροής αερίου» νοείται διάταξη περιορισμού της ροής αερίου, τοποθετημένη στην κατεύθυνση της ροής ενός ρυθμιστή πίεσης, η οποία ελέγχει τη ροή αερίου προς τον κινητήρα.
24.Ως «αεροστεγές περίβλημα» νοείται διάταξη η οποία διοχετεύει διαρροές αερίου εκτός του οχήματος και στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο ελαστικός σωλήνας εξαερισμού.
25.Ως «δείκτης πίεσης» νοείται διάταξη ευρισκόμενη υπό πίεση, που δείχνει την πίεση του αερίου.
26.Ως «ρυθμιστής πίεσης» νοείται διάταξη που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της πίεσης παροχής αερίου καυσίμου στον κινητήρα.
27.Ως «διάταξη εκτόνωσης της πίεσης (ενεργοποιούμενη από τη θερμοκρασία)» σημαίνει διάταξη μιας χρήσης που ενεργοποιείται από υπερβολικά αυξημένη θερμοκρασία και / ή πίεση και παρέχει δίοδο στο αέριο για την προστασία της φιάλης από θραύση.
28.Ως «μονάδα ή υποδοχή πλήρωσης» νοείται διάταξη προσαρμοσμένη στο εξωτερικό του οχήματος ή στο εσωτερικό του (χώρος κινητήρα), η οποία χρησιμοποιείται για την πλήρωση του δοχείου καυσίμου στο πρατήριο.
29.Ως «ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (τροφοδοσία με CNG)» νοείται διάταξη η οποία ελέγχει τη ζήτηση του κινητήρα σε αέριο καύσιμο και άλλες παραμέτρους του κινητήρα και κλείνει αμέσως την αυτόματη βαλβίδα όταν απαιτείται για λόγους ασφάλειας.
30.«Ένα όχημα θεωρείται μονού καυσίμου», όταν έπειτα από τη μετασκευή, είναι εξοπλισμένο με μια δεξαμενή βενζίνης με χωρητικότητα < 15 λίτρα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν απλά για να επιστρέφει το όχημα στην έδρα του.
31.«Ένα όχημα θεωρείται δύο καυσίμων» (bifuel), όταν μετά τη μετασκευή, έχει τον εξοπλισμό να λειτουργεί τόσο με καύσιμο βενζίνη όσο και με CNG (ένα καύσιμο κάθε φορά), με δεξαμενή βενζίνης χωρητικότητας μεγαλύτερης των 15 λίτρων.
32.«Μη διεισδυτικό σύστημα» σημαίνει ένα σύστημα μετασκευής στο οποίο το σύστημα καυσίμου με CNG δεν μεταβάλλει το πρωτότυπο σύστημα τροφοδοσίας κινητήρα με βενζίνη και αέρα.
33.«Σύστημα κυρίου υποτελούς» σημαίνει ένα σύστημα μετασκευής στο οποίο η μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου (Electronic Control Unit ECU) CNG έχει την ικανότητα να μετατρέπει τη στρατηγική ελέγχου της ECU βενζίνης σε λειτουργία με CNG.
34.Τα εξαρτήματα CNG για χρήση σε οχήματα διακρίνονται, ως προς την πίεση εργασίας και την αποστολή τους:
Κατηγορία 0: Εξαρτήματα υψηλής πίεσης, συμπεριλαμβανομένων σωλήνων και συνδέσμων, που περιέχουν CNG σε πίεση πάνω από 3 MPa και μέχρι 26 MPa.
Κατηγορία 1: Εξαρτήματα μέσης πίεσης, συμπεριλαμβανομένων σωλήνων και συνδέσμων, που περιέχουν CNG σε πίεση πάνω από 450 kPa και μέχρι 3θ00 kPa (3 MPa).
Κατηγορία 2: Εξαρτήματα χαμηλής πίεσης, συμπεριλαμβανομένων σωλήνων και συνδέσμων, που περιέχουν CNG σε πίεση πάνω από 20 kPa και μέχρι 450 kPa.
Κατηγορία 3: Εξαρτήματα μέσης πίεσης, όπως βαλβίδες ασφαλείας ή προστατευμένα από βαλβίδες ασφαλείας συμπεριλαμβανομένων σωλήνων και συνδέσμων, που περιέχουν CNG σε πίεση πάνω από 450 kPa και μέχρι 3000 kPa (3 MPa).
Κατηγορία 4: Τμήματα σε επαφή με αέριο, που υπόκεινται σε πίεση κατώτερη από 20 kPa.
Ένα εξάρτημα μπορεί να συνίσταται από περισσότερα του ενός μέρη, οπότε το καθένα από τα μέρη αυτά κατατάσσεται στη δική του κατηγορία όσον αφορά τη μεγίστη πίεση εργασίας και την αποστολή του.

Άρθρο 3
Σύστημα CNG Εξοπλισμός που προσαρτάται επί του οχήματος

1.Γενικά
1.1Ένα σύστημα μετασκευής CNG περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα εξαρτήματα:
α. δεξαμενή(ές)
β. δείκτη πίεσης ή δείκτη στάθμης καυσίμου
γ. διάταξη εκτόνωσης της πίεσης (ενεργοποιούμενη από τη θερμοκρασία)
δ. αυτόματη βαλβίδα δεξαμενής
ε. χειροκίνητη βαλβίδα
στ. ρυθμιστή πίεσης
ζ. ρυθμιστή ροής αερίου
η. διάταξη περιορισμού της πλεονάζουσας ροής
θ. διάταξη παροχής αερίου
ι. μονάδα ή υποδοχή πλήρωσης
ια. εύκαμπτη γραμμή καυσίμου
ιβ. άκαμπτη γραμμή καυσίμου
ιγ. ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου
ιδ. συνδέσμους
ιε. αεροστεγές περίβλημα για τα στοιχεία εκείνα που τοποθετούνται επί της δεξαμενής καυσίμου. Αν το αεροστεγές περίβλημα καταστρέφεται σε περίπτωση πυρκαγιάς, τότε η διάταξη εκτόνωσης της πίεσης μπορεί να καλύπτεται από το αεροστεγές περίβλημα.
1.2Το σύστημα CNG μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τα ακόλουθα εξαρτήματα:
α. βαλβίδα ελέγχου ή βαλβίδα αντεπιστροφής
β. βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης
γ. φίλτρο CNG
δ. αισθητήρα πίεσης και/ή θερμοκρασίας
ε. σύστημα επιλογής καυσίμου και ηλεκτρικό σύστημα.
Μια πρόσθετη αυτόματη βαλβίδα μπορεί να συνδυάζεται με το ρυθμιστή πίεσης.
2.EEonAiauoc που ποοσαοτάται om(Tic) δεΕαυενήίέο)
Η δεξαμενή καυσίμου πρέπει να είναι εξοπλισμένη τουλάχιστον με τα ακόλουθα εξαρτήματα, τα οποία μπορεί να είναι είτε ξεχωριστά είτε συνδυασμένα:
2.1.Αυτόυατπ Βαλβίδα η οποία πρέπει να εγκαθίσταται απ' ευθείας πάνω στη δεξαμενή καυσίμου. Η βαλβίδα αυτή πρέπει να λειτουργεί έτσι ώστε η παροχή καυσίμου να διακόπτεται όταν διακόπτεται η λειτουργία του κινητήρα, άσχετα από τη θέση του διακόπτη εκκίνησης και να παραμένει κλειστή όσο χρόνο ο κινητήρας δεν λειτουργεί. Επιτρέπεται καθυστέρηση 2 δευτερολέπτων για διαγνωστικούς σκοπούς.
2.2.ΔιάταΕπ εκτόνωσηο Tnc πίεσηο (ενεργοποιούμενη από τη θερμοκρασία), η οποία πρέπει να προσαρμόζεται στη δεξαμενή καυσίμου κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να εκφορτίζεται μέσα στο αεροστεγές περίβλημα αν το αεροστεγές αυτό περίβλημα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παραγράφου
2.5.5του παρόντος άρθρου.
2.3.Βαλβίδα πλεονά£ουσαο oonc επί της δεξαμενής, η οποία είναι μια διάταξη περιορισμού της πλεονάζουσας ροής και πρέπει να προσαρμόζεται στη(τις) δεξαμενή(ές) πάνω στην αυτόματη βαλβίδα δεξαμενής.
2.4.Χειροκίνητη Βαλβίδα η οποία προσαρμόζεται σταθερά πάνω στη φιάλη και μπορεί να ενσωματωθεί στην αυτόματη βαλβίδα φιάλης.
2.5.Αεοοστενέο πεοίβληυα που τοποθετείται πάνω από τους συνδέσμους της(των) δεξαμενής(ών) το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις των παραγράφων 2.5.1. έως 2.5.6. εκτός αν η (οι) δεξαμενή(ές) εγκαθίσταται(νται) στο εξωτερικό του οχήματος.
2.5.1.Το αεροστεγές περίβλημα πρέπει να είναι σε ανοιχτή επαφή με την ατμόσφαιρα, όπου απαιτείται μέσω ελαστικού σωλήνα σύνδεσης και οδηγού διόδου που πρέπει να είναι ανθεκτικοί στο CNG.
2.5.2.Το άνοιγμα αερισμού του αεροστεγούς περιβλήματος δεν πρέπει να εκφορτίζεται σε θόλο τροχού, ούτε να σκοπεύει σε πηγές θερμότητας όπως ο σωλήνας εξαγωγής καυσαερίων.
2.5.3.Οποιοσδήποτε ελαστικός σωλήνας σύνδεσης και οδηγός διόδου στο κάτω μέρος του αμαξώματος του οχήματος για αερισμό του αεροστεγούς περιβλήματος πρέπει να έχει ελάχιστο καθαρό άνοιγμα 450 mm .
2.5.4.Το αεροστεγές περίβλημα επί της δεξαμενής και οι ελαστικοί σωλήνες σύνδεσης πρέπει να είναι αεροστεγείς σε πίεση 10 kPa χωρίς οποιοδήποτε παραμόρφωση. Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι αποδεκτή μια διαρροή η οποία δεν υπερβαίνει τα 100 cm3 ανά ώρα.
2.5.5.Ο ελαστικός σωλήνας σύνδεσης πρέπει να στερεώνεται στο αεροστεγές περίβλημα και τον οδηγό διόδου με σφιγκτήρες ή άλλα μέσα σύσφιγξης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δημιουργία αεροστεγούς ένωσης.
2.5.6.Το αεροστεγές περίβλημα επί της δεξαμενής το οποίο καλύπτει τα περελκόμενα στοιχεία της δεξαμενής είναι αναγκαίο όταν η δεξαμενή εγκαθίσταται στο χώρο αποσκευών ή επιβατών.

Άρθρο 4
Εγκατάσταση

1.Γενικά
1.1Όλα τα στοιχεία του συστήματος πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου ως επί μέρους στοιχεία σύμφωνα με τον κανονισμό αρ. 110 της ΟΕΕ/ΗΕ και πρέπει να φέρουν τη σήμανση που προβλέπεται από τον ανωτέρω κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσης.
1.2Εναλλακτικά είναι δυνατή η τοποθέτηση συστήματος μετασκευής φυσικού αερίου εγκεκριμένου με τον κανονισμό αρ. 115 της ΟΕΕ/ΗΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 της παρούσης.
1.3Η εγκατάσταση γίνεται από υπεύθυνο τεχνικό με άδεια άσκησης επαγγέλματος του 1575/1985 με ειδικότητα τεχνίτη συστημάτων αερίων καυσίμων
1.4Επιπροσθέτως, το σύστημα οφείλει να πληροί και τις παρακάτω απαιτήσεις εγκατάστασης:
1.4.1.Τα ειδικά εξαρτήματα σχημάτων που χρησιμοποιούν CNG πρέπει να λειτουργούν κατά τρόπο ορθό και ασφαλή στην πίεση εργασίας και στις θερμοκρασίες λειτουργίας για τις οποίες έχουν σχεδιαστεί και εγκριθεί.
1.4.2.Τα υλικά των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στο σύστημα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση με CNG.
1.4.3.Όλα τα ειδικά εξαρτήματα του συστήματος πρέπει να είναι στερεωμένα με κατάλληλο τρόπο.
1.4.4.Το σύστημα CNG δεν πρέπει να παρουσιάζει διαρροές, δηλαδή παραμένει ελεύθερο από φυσαλίδες κατά τον έλεγχο διαρροών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5
1.4.5.Το σύστημα CNG πρέπει να εγκαθίσταται έτσι ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή προστασία έναντι ζημιάς, όπως ζημιά οφειλόμενη σε κινούμενα στοιχεία του σχήματος, σύγκρουση, χώματα ή λόγω φόρτωσης ή εκφόρτωσης του σχήματος ή μετακίνησης των φορτίων.
1.4.6.Δεν πρέπει να συνδέονται στο σύστημα CNG άλλες συσκευές εκτός από εκείνες που είναι απόλυτα αναγκαίες για την ορθή λειτουργία του κινητήρα του μηχανοκίνητου σχήματος.
1.4.7.Κανένα επί μέρους εξάρτημα του συστήματος CNG, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε προστατευτικών υλικών που αποτελούν τμήμα τέτοιων στοιχείων, δεν πρέπει να προεξέχει από το περίγραμμα του σχήματος, με εξαίρεση τη μονάδα πλήρωσης αν αυτή δεν προεξέχει περισσότερο από 10 mm πέρα από το σημείο σύνδεσης.
1.4.8.Κανένα επί μέρους εξάρτημα του συστήματος CNG δεν πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 100 mm από την εξάτμιση ή άλλη παρόμοια πηγή θερμότητας, εφόσον τέτοια στοιχεία δεν είναι επαρκώς θερμομονωμένα.
2.ΔεΕαυενή καυσίυου
Ο τρόπος, η διαδικασία και η μεθοδολογία που ακολουθείται για την εγκατάσταση της δεξαμενής καυσίμου CNG θα είναι σύμφωνα με το ISO/DIS 155012 ή με τυχόν υποδείξεις του κατασκευαστή.
Η εγκατάσταση της δεξαμενής πρέπει να πληροί επιπλέον τις παρακάτω προδιαγραφές:
1.Η δεξαμενή πρέπει να είναι μόνιμα εγκατεστημένη στο όχημα και να μην είναι τοποθετημένη στο χώρο του κινητήρα.
3.Όταν το όχημα είναι έτοιμο για χρήση, η δεξαμενή δεν πρέπει να απέχει από την επιφάνεια του δρόμου λιγότερο από 200 mm.
4.Οι διατάξεις του εδαφίου (γ) ανωτέρω δεν εφαρμόζονται αν η δεξαμενή προστατεύεται επαρκώς στο εμπρόσθιο μέρος και πλευρικά και κανένα μέρος της δεξαμενής δεν βρίσκεται χαμηλότερα από την προστατευτική αυτή κατασκευή.
5.Η(οι) δεξαμενή(ές) πρέπει να τοποθετείται(ούνται) και να στερεώνεται(ονται) στο όχημα έτσι ώστε να μπορούν να απορροφούνται (χωρίς να προκαλείται καταστροφή ή φθορά) οι κατωτέρω επιταχύνσεις με τις δεξαμενές πλήρεις καυσίμου:
οχήματα κατηγοριών Μ1 και Ν1:
α) 20g κατά την κατεύθυνση της κίνησης (του οχήματος)
β) 8g οριζόντια και σε κατεύθυνση κάθετη στην κατεύθυνση της κίνησης
οχήματα κατηγοριών M2 και Ν2:
α) 10 g κατά την κατεύθυνση της κίνησης (του οχήματος)
β) 5 g οριζόντια και σε κατεύθυνση κάθετη στην κατεύθυνση της κίνησης
οχήματα κατηγοριών M3 και Ν3:
α) 6,6 g κατά την κατεύθυνση της κίνησης (του οχήματος)
β) 5 g οριζόντια και σε κατεύθυνση κάθετη στην κατεύθυνση της κίνησης
6.Όσον αφορά την τοποθέτηση της δεξαμενής καυσίμου οι ανωτέρω επιπλέον προδιαγραφές θα θεωρούνται ότι πληρούνται εφόσον ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις:
6.1H δεξαμενή είναι στερεωμένη στο αυτοκίνητο όχημα μέσω τουλάχιστον των παρακάτω: α. Δύο ιμάντες τοποθέτησης ανά δεξαμενή. β. Τέσσερις κοχλίες, και
γ. Κατάλληλους δακτυλιοειδείς συνδέσμους ή πλάκες αν τα κελύφη του αμαξώματος σε εκείνο το σημείο είναι μονού πάχους.
Υποθέτοντας ότι το υλικό είναι κατηγορίας Fe 370, οι κοχλίες συγκράτησης θα είναι κατηγορίας 8,8 και θα φέρουν τις διαστάσεις που αναγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 2:

Πίνακας 2

Περιεχόμενο δεξαμενής (λίτρα)

Ελάχιστη διάσταση των δακτυλιοειδών συνδέσμων ή των πλακών (mm)

Ελάχιστες διαστάσεις των ιμάντων της δεξαμενής (mm)

Ελάχιστη διάμετρος πείρων (mm)

μέχρι 85

Εξωτερική διάμετρος x πάχος: 30 x 1,5 Εξωτερική διάμετρος x πάχος: 25 x 2,5

20 x 3 30 x 1,5

8

85-100

Εξωτερική διάμετρος x πάχος: 30 x 1,5 Εξωτερική διάμετρος x πάχος: 25 x 2,5

30 x 3 20 x 3 *

10

8 *

100-150

Εξωτερική διάμετρος x πάχος: 50 x 2 Εξωτερική διάμετρος x πάχος: 30 x 3

50 x 6 50 x 3 **

12

10 **

περισσότερα των 150

θα πληροί τις διατάξεις του Κανονισμού 110 της ΟΕΕ/ΗΕ, 01 σειρά τροποποιήσεων, για κυλίνδρους CNG.

6.2Αν η δεξαμενή εγκατασταθεί πίσω από ένα κάθισμα, θα παρέχεται ένα ελεύθερο διάστημα τουλάχιστον 100 mm προς τη διαμήκη κατεύθυνση του οχήματος. Αυτός ο ελεύθερος χώρος μπορεί να μοιραστεί μεταξύ της δεξαμενής και του πίσω πλαισίου του αυτοκίνητου και μεταξύ του καθίσματος και της δεξαμενής.
6.3Αν οι ιμάντες τοποθέτησης επίσης μεταφέρουν και τη μάζα της δεξαμενής, θα παρέχονται τουλάχιστον τρεις ιμάντες.
6.4Οι ιμάντες τοποθέτησης της δεξαμενής θα εξασφαλίζουν ότι αυτή δεν ολισθαίνει, περιστρέφεται ή μετακινείται.
6.5Προστατευτικό υλικό, όπως πίλημα, δέρμα ή πλαστικό παρεμβάλλεται μεταξύ της δεξαμενής και των ιμάντων τοποθέτησής της. Ωστόσο, στη θέση στερέωσης των δακτυλιοειδών συνδέσμων ή πλακών στο όχημα δεν πρέπει να υπάρχει συμπιεστό υλικό.
6.6θέση και πλαίσιο δεξαμενής καυσίμου
6.6.1Η δεξαμενή καυσίμου εγκαθίσταται στο χώρο αποσκευών ή στο χώρο επιβατών ή στο κάτω ή στο άνω μέρος του οχήματος. Απαγορεύεται η τοποθέτηση δεξαμενής στο χώρο του κινητήρα και στο εμπρόσθιο μέρος του οχήματος. Οι ιμάντες τοποθέτησης της δεξαμενής, οι δακτυλιοειδείς σύνδεσμοι, οι πλάκες και κοχλίες θα ικανοποιούν τις προαναφερθείσες απαιτήσεις 6.1 έως 6.5 του παρόντος άρθρου.
6.6.2Στην περίπτωση που η κυλινδρική δεξαμενή καυσίμου εγκαθίσταται κατά το διαμήκη άξονα του οχήματος, θα υπάρχει μία εγκάρσια σύνδεση στο εμπρόσθιο τμήμα του πλαισίου της δεξαμενής ώστε να εμποδίσει την ολίσθησή της. Αυτή η εγκάρσια σύνδεση θα είναι:
α. θα έχει τουλάχιστον το ίδιο πάχος με το πλαίσιο του κυλίνδρου,
β. θα έχει τουλάχιστον 30 mm ύψος και η κορυφή του θα είναι τουλάχιστον 30 mm πάνω από τη βάση του κυλίνδρου,
γ. θα τοποθετείται όσο το δυνατόν πιο κοντά, ακόμα και μέσα, στη θολωτή άκρη του κυλίνδρου.
Ο όρος «εγκαθίσταται κατά το διαμήκη άξονα του οχήματος» σημαίνει ότι ο άξονας της δεξαμενής καυσίμου σχηματίζει γωνία όχι παραπάνω από 30° σε σχέση με το διάμηκες επίπεδο συμμετρίας του οχήματος.
7.Η δεξαμενή καυσίμου πρέπει να φέρει την παρακάτω σήμανση:
7.1Κάθε δεξαμενή καυσίμου πρέπει επίσης να φέρει πινακίδα σήμανσης με τα ακόλουθα στοιχεία που πρέπει να είναι ευανάγνωστα και ανεξίτηλα:
α) αριθμό σειράς
β) χωρητικότητα σε λίτρα
γ) το σήμα «CNG»
δ) πίεση λειτουργίας / πίεση δοκιμής (MPa)· ε) μάζα (kg)·
στ) έτος και μήνα έγκρισης (π.χ. 96/01)ζ) σήμα έγκρισης σύμφωνα με το Παράρτημα 6.
Επιπλέον, σε κάθε δεξαμενή ο κατασκευαστής πρέπει να τοποθετεί σαφείς μόνιμες σημάνσεις ύψους τουλάχιστον 6 mm. Η σήμανση πρέπει να γίνεται είτε με πινακίδες ενσωματωμένες στις επενδύσεις ρητίνης, με πινακίδες στερεωμένες με κολλητικό υλικό, σφραγίδες αποτυπωμένες, με τρόπο που να  
δημιουργούν χαμηλές καταπονήσεις, στα ενισχυμένα άκρα φιαλών τύπων σχεδίασης ΠΦΑ1 και ΠΦΑ2, είτε με συνδυασμούς των ανωτέρω. Οι κολλητές πινακίδες και η εφαρμογή τους πρέπει να είναι σύμφωνες με το πρότυπο ISO 7225, ή κάποιο ισοδύναμο. Πολλαπλές πινακίδες επιτρέπονται και ενδείκνυται να τοποθετούνται έτσι ώστε να μη σκιάζονται από τα στηρίγματα στερέωσης. Κάθε δεξαμενή σύμφωνη με την παρούσα παράγραφο πρέπει να φέρει την ακόλουθη σήμανση:
7.1.1Υποχρεωτικές πληροφορίες της πινακίδας:
i)«ΜΟΝΟ CNG»
ii)«ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΧ/ΧΧΧΧ», όπου «XX/XXXX» δηλώνει το μήνα και το έτος λήξης.
(Η ημερομηνία λήξης δεν πρέπει να υπερβαίνει την προδιαγεγραμμένη διάρκεια χρήσης. Η ημερομηνία λήξης μπορεί να τοποθετείται στη δεξαμενή κατά το χρόνο αποστολής, με την προϋπόθεση ότι οι δεξαμενές έχουν αποθηκευτεί σε ξηρό μέρος χωρίς εσωτερική πίεση.)
iii)Στοιχεία ταυτότητας κατασκευαστή·
iv)Αναγνωριστικό δεξαμενής (αριθμός αναφοράς και αριθμός σειράς μοναδικός για κάθε δεξαμενή)· ν) Πίεση και θερμοκρασία εργασίας·
vi)Αριθμός κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ, μαζί με τον τύπο της δεξαμενής και τον αριθμό καταχώρισης της πιστοποίησης·
vii)Διατάξεις και / ή βαλβίδες εκτόνωσης της πίεσης που έχουν πιστοποιηθεί για χρήση με τη δεξαμενή, ή τα μέσα παροχής πληροφοριών σχετικά με τα πιστοποιημένα συστήματα προστασίας έναντι πυρκαγιάς·
viii)Όταν χρησιμοποιούνται πινακίδες, όλες οι δεξαμενές πρέπει να έχουν ένα μοναδικό αριθμό αναγνώρισης αποτυπωμένο σε εκτεθειμένη μεταλλική επιφάνεια ώστε να μπορεί να γίνεται αναγνώριση στην περίπτωση καταστροφής της πινακίδας.
7.1.2Προαιρετικές πληροφορίες της πινακίδας:
Μπορούν να παρατίθενται οι ακόλουθες προαιρετικές πληροφορίες σε ξεχωριστή πινακίδα:
i)Περιοχή θερμοκρασιών αερίου, π.χ. 40 °C έως 65 °C·
ii)Ονομαστική χωρητικότητα της δεξαμενής σε νερό με μέχρι δύο σημαντικούς αριθμούς, π.χ. 120 λίτρα·
iii)Ημερομηνία αρχικής δοκιμής σε πίεση (μήνας και έτος).
Οι σημάνσεις πρέπει να τοποθετούνται με τη σειρά που παρατίθεται πιο πάνω αλλά η συγκεκριμένη διευθέτησή τους μπορεί να μεταβάλλεται για να ταιριάζει με το διατιθέμενο χώρο. Ένα αποδεκτό παράδειγμα υποχρεωτικών πληροφοριών είναι το ακόλουθο:
MONO CNG
ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ../....
Κατασκευαστής / Αριθμός αναφοράς / Αριθμός σειράς 20 MPa/15 °C
ECE R 110 ΠΦΑ2 (Αρ. καταχώρισης)
«Χρήση μόνο της Εγκεκριμένης από τον Κατασκευαστή Διάταξης Εκτόνωσης της Πίεσης»
3.Σωληνώσει και Aoinoc εΕοπλισυόε
Η εγκατάσταση των σωληνώσεων και του λοιπού εξοπλισμού πρέπει να πληροί τις παρακάτω επιπλέον προδιαγραφές:
1.Άκαμπτες και εύκαμπτες γραμμές καυσίμου
1.1Οι άκαμπτες γραμμές καυσίμου πρέπει να κατασκευάζονται από χάλυβα χωρίς ραφή: είτε ανοξείδωτο χάλυβα ή χάλυβα με επικάλυψη ανθεκτική στη διάβρωση.
1.2Η άκαμπτη γραμμή καυσίμου μπορεί να αντικαθίσταται από εύκαμπτη γραμμή καυσίμου αν χρησιμοποιείται σε κατηγορία 0, 1 ή 2.
1.3Οι άκαμπτες γραμμές καυσίμου πρέπει να ασφαλίζονται έτσι ώστε να μην υπόκεινται σε δονήσεις ή καταπονήσεις.
1.4Οι εύκαμπτες γραμμές καυσίμου πρέπει να ασφαλίζονται έτσι ώστε να μην υπόκεινται σε δονήσεις ή καταπονήσεις.
1.5Στο σημείο στερέωσης, η γραμμή καυσίμου, εύκαμπτη ή άκαμπτη, πρέπει να προσαρμόζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει επαφή μετάλλου με μέταλλο.
1.6Οι άκαμπτες ή εύκαμπτες γραμμές καυσίμου δεν πρέπει να βρίσκονται σε σημεία στα οποία εφαρμόζεται ο γρύλος ανύψωσης του οχήματος.
1.7Σε περάσματα, οι γραμμές καυσίμου πρέπει να περιβάλλονται από προστατευτικό υλικό.
1.8Σύνδεσμοι ή συνδέσεις αερίου μεταξύ εξαρτημάτων
1.8.1Δεν επιτρέπονται ενώσεις με κασσιτεροκόλληση ή με συμπίεση.
1.8.2Αγωγοί από ανοξείδωτο χάλυβα πρέπει να ενώνονται μόνο με συνδέσμους από ανοξείδωτο χάλυβα.
1.8.3Τα συγκροτήματα διανομής πρέπει να κατασκευάζονται από υλικά που αντέχουν σε διάβρωση.
1.8.4Οι άκαμπτες γραμμές καυσίμου πρέπει να συνδέονται με κατάλληλες ενώσεις, π.χ. διμερείς ενώσεις με συμπίεση σε χαλύβδινους σωλήνες και ενώσεις με διαμορφωμένα άκρα ελλειψοειδούς μορφής και στις δύο πλευρές.
1.8.5Ο αριθμός των ενώσεων πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο.
1.8.6Οι ενώσεις πρέπει να γίνονται σε θέσεις όπου είναι δυνατή η πρόσβαση για επιθεώρηση.
1.8.7Σε χώρο επιβατών ή κλειστό χώρο αποσκευών οι γραμμές καυσίμου δεν πρέπει να έχουν μεγαλύτερο μήκος από εκείνο που λογικά απαιτείται και, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να προστατεύονται από αεριοστεγές περίβλημα και τον ελαστικό σωλήνα σύνδεσης και οδηγό διόδου στην ατμόσφαιρα, ικανοποιούμενων των απαιτήσεων των παραγράφων 2.5.2 έως 2.5.6 του άρθρου 3.
1.8.8Οι διατάξεις της παραγράφου 1.8.7 δεν εφαρμόζονται για οχήματα κατηγοριών M2 ή M3 όπου οι γραμμές καυσίμου και οι συνδέσεις είναι εφοδιασμένες με μανδύα ανθεκτικό στο CNG ο οποίος έχει ανοιχτή σύνδεση με την ατμόσφαιρα.
1.9Αυτόματη βαλβίδα
1.9.1Μια πρόσθετη αυτόματη βαλβίδα μπορεί να εγκαθίσταται στη γραμμή καυσίμου όσο το δυνατό πλησιέστερα στο ρυθμιστή πίεσης.
1.10Μονάδα ή υποδοχή πλήρωσης
1.10.1Η μονάδα πλήρωσης πρέπει να ασφαλίζεται έναντι περιστροφής και να προστατεύεται από ακαθαρσίες και νερό.
1.10.2Όταν η δεξαμενή καυσίμου είναι εγκατεστημένη στο χώρο επιβατών ή σε κλειστό χώρο (αποσκευών) η μονάδα πλήρωσης πρέπει να βρίσκεται στο εξωτερικό του οχήματος ή στο χώρο του κινητήρα.
1.11Σύστημα επιλογής καυσίμου και ηλεκτρική εγκατάσταση
1.11.1Τα ηλεκτρικά στοιχεία του συστήματος CNG πρέπει να προστατεύονται έναντι υπερφορτίσεων.
1.11.2Οχήματα δύο καυσίμων πρέπει να έχουν σύστημα επιλογής καυσίμου που να εξασφαλίζει ότι δεν παρέχονται ταυτόχρονα στον κινητήρα περισσότερα από ένα είδος καυσίμου για πάνω από 5 δευτερόλεπτα.
1.11.3Οι ηλεκτρικές συνδέσεις και τα ηλεκτρικά μέρη του αεροστεγούς περιβλήματος πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να μη δημιουργούνται σπινθήρες.
1.12Οι σωληνώσεις πρέπει επιπλέον να φέρουν, ανάλογα με την κατηγορία τους, και την παρακάτω σήμανση:
1.12.1ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 0
1.12.1.1Κάθε ελαστικός σωλήνας πρέπει να φέρει, σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα των 0,5 m, τις ακόλουθες ευανάγνωστες και ανεξίτηλες αναγνωριστικές σημάνσεις που αποτελούνται από χαρακτήρες, αριθμούς ή σύμβολα.
1.12.1.2Την εμπορική ονομασία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή
1.12.1.3Το έτος και το μήνα κατασκευής
1.12.1.4Τη σήμανση του μεγέθους και του τύπου
1.12.1.5Το αναγνωριστικό σήμα «CNG κατηγορία 0»
1.12.1.6Κάθε σύνδεσμος πρέπει να φέρει την εμπορική ονομασία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή της συναρμολόγησης.
1.12.2ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
1.12.2.1Κάθε ελαστικός σωλήνας πρέπει να φέρει, σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα των 0,5 m, τις ακόλουθες ευανάγνωστες και ανεξίτηλες αναγνωριστικές σημάνσεις που αποτελούνται από χαρακτήρες, αριθμούς ή σύμβολα.
1.12.2.2Την εμπορική ονομασία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή
1.12.2.3Το έτος και το μήνα κατασκευής
1.12.2.4Τη σήμανση του μεγέθους και του τύπου
1.12.2.5Το αναγνωριστικό σήμα «CNG κατηγορία 1»
1.12.2.6Κάθε σύνδεσμος πρέπει να φέρει την εμπορική ονομασία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή της συναρμολόγησης.
1.12.3ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
1.12.3.1Κάθε ελαστικός σωλήνας πρέπει να φέρει, σε διαστήματα όχι μεγαλύτερα των 0,5 m, τις ακόλουθες ευανάγνωστες και ανεξίτηλες αναγνωριστικές σημάνσεις που αποτελούνται από χαρακτήρες, αριθμούς ή σύμβολα.
1.12.3.2Την εμπορική ονομασία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή.
1.12.3.3Το έτος και το μήνα κατασκευής.
1.12.3.4Τη σήμανση του μεγέθους και του τύπου.
1.12.3.5Το αναγνωριστικό σήμα «CNG κατηγορία 2».
1.12.3.6Κάθε σύνδεσμος πρέπει να φέρει την εμπορική ονομασία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή της συναρμολόγησης.

Άρθρο 5
Ειδικές διατάξεις

1.Ειδικές διατάξεις σχετικές με τη δεξαμενή καυσίμου:
1.1.Διάρκεια χρήσης
Η διάρκεια χρήσης μιας δεξαμενής καυσίμου πρέπει να ορίζεται από τον κατασκευαστή και μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις εφαρμογές. Ο ορισμός της διάρκειας χρήσης βασίζεται σε πλήρωση των φιαλών 1000 φορές το χρόνο με ελάχιστο 15000 πληρώσεις. Η μεγίστη διάρκεια χρήσης πρέπει να είναι 20 χρόνια.
1.2.Περιοδική επαναπιστοποίηση
Πρέπει να ακολουθούνται οι παρεχόμενες από τον κατασκευαστή των φιαλών συστάσεις για περιοδική επαναπιστοποίηση με οπτικό έλεγχο ή δοκιμές κατά τη διάρκεια χρήσης, με βάση τη χρήση. Κάθε φιάλη πρέπει να υφίσταται οπτικό έλεγχο τουλάχιστον κάθε 48 μήνες μετά την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος (ταξινόμηση οχήματος), και κατά τη χρονική στιγμή οποιοσδήποτε επανεγκατάστασης, για εξωτερική ζημιά και φθορά, περιλαμβανόμενων των ιμάντων κάτω από το υποστήριγμα. Ο οπτικός έλεγχος πρέπει να γίνεται από αρμόδιο όργανο, που θα ορισθεί από τη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή: φιάλες χωρίς πινακίδα που να περιέχει υποχρεωτικές πληροφορίες ή με πινακίδες που περιέχουν υποχρεωτικές πληροφορίες οι οποίες είναι δυσανάγνωστες καθ' οιονδήποτε τρόπο πρέπει να αποσύρονται από τη χρήση. Αν η φιάλη μπορεί να αναγνωριστεί θετικά από τον κατασκευαστή και τον αριθμό σειράς, μπορεί να τοποθετηθεί μια πινακίδα αντικατάστασης, ώστε να επιτραπεί η διατήρηση της φιάλης σε χρήση.
1.3.Φιάλες που έχουν εμπλακεί σε συγκρούσεις
Οι φιάλες που έχουν εμπλακεί σε σύγκρουση του οχήματος πρέπει να επανελέγχονται από όργανο εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή ή από αρμόδιο όργανο, που θα ορισθεί από τη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Φιάλη που δεν έχει υποστεί καμιά ζημιά από τη σύγκρουση μπορεί να τεθεί ξανά σε χρήση, διαφορετικά πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή για εκτίμηση.
1.4.Φιάλες που έχουν εμπλακεί σε πυρκαγιές
Φιάλες που έχουν εκτεθεί σε πυρκαγιά πρέπει να επανελέγχονται από όργανο εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή ή να απορρίπτονται και να αποσύρονται από τη χρήση.
2.Διαδικασία ελέγχου διαρροής για συστήματα μετασκευής πεπιεσμένου φυσικού αερίου
Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ο υπεύθυνος εγκατάστασης θα πραγματοποιήσει έλεγχο της συναρμολόγησης και των διαδικασιών εκκίνησης. Ο έλεγχος διαρροής του συστήματος γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4β του άρθρου 9.
3.Αναγνώριση σχημάτων κατηγοριών M2 και M3 που κινούνται με CNG.
3.1Οχήματα κατηγοριών M2 και M3 εξοπλισμένα με σύστημα CNG πρέπει να φέρουν πινακίδα όπως ορίζεται στο παράρτημα 9.
3.2Η πινακίδα πρέπει να είναι τοποθετημένη στο εμπρόσθιο και το οπίσθιο μέρος του σχήματος της κατηγορίας M2 ή M3 και στο εξωτερικό των θυρών στη δεξιά πλευρά.
4.Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θα καθοριστούν με εγκύκλιο της Δ/νσης Τεχνολογίας Οχημάτων.

Άρθρο 6
Ειδικός τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ έγκρισης της διασκευής (μετασκευής) οχήματος μετά την εγκατάσταση συστήματος CNG και ενημέρωση της άδειας κυκλοφορίας του

1.Μετά την εγκατάσταση σε όχημα συστήματος κίνησης με φυσικό αέριο, δηλαδή των συσκευών και των εξαρτημάτων που του προσδίδουν την ικανότητα να χρησιμοποιεί για την κίνησή του και φυσικό αέριο, η διασκευή εγκρίνεται από Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ. Ως ημερομηνία πραγματοποίησης της διασκευής λαμβάνεται η αναφερόμενη στην υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με το κείμενο του Παραρτήματος 1.
Σκοπός του κατά τα ανωτέρω ειδικού ελέγχου από τα ΚΤΕΟ είναι να διαπιστωθεί αν η γενόμενη διασκευή πληροί τους όρους της παρούσας απόφασης. Προς τούτο διενεργούνται οι αναφερόμενοι στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου έλεγχοι.
παροχής υπηρεσιών για την τοποθέτηση του συστήματος κίνησης με φυσικό αέριο. Σε περίπτωση που δεν πληρείται η ανωτέρω προϋπόθεση, δεν λαμβάνει χώρα ο ειδικός έλεγχος του οχήματος. γ. Βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου και του υποβιβαστή πίεσης εφόσον υφίσταται τέτοιο εξάρτημα, στην οποία θα αναφέρονται ο τύπος ή οι τύποι κινητήρα στους οποίους επιτρέπεται η τοποθέτησή των ανωτέρω εξαρτημάτων έτσι ώστε να διατηρείται το επίπεδο εκπομπών ρύπων του αρχικού οχήματος (π.χ EURO 4).
Επίσης, στην περίπτωση που το όχημα είναι εφοδιασμένο με ρυθμιζόμενο καταλύτη, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η δυνατότητα λειτουργίας της συσκευής φυσικού αερίου σε συνδυασμό με τον αισθητήρα οξυγόνου (λsensor).
Εναλλακτικά της ανωτέρω βεβαίωσης μπορεί να υποβάλλει:
i.Βεβαίωση αντιπροσώπου του εργοστασίου κατασκευής της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου στη χώρα μας, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
•ο συγκεκριμένος τύπος του εξαρτήματος είναι κατάλληλος να τοποθετηθεί στο συγκεκριμένο όχημα (αναγραφή του αριθμού πλαισίου)
•το συγκεκριμένο όχημα, μετά την τοποθέτηση της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου συνεχίζει να πληροί τις προδιαγραφές εκπομπών ρύπων που πληρούσε κατά την ταξινόμησή του.
ii.Βεβαίωση αντιπροσώπου, όμοια με την ανωτέρω αναφερόμενη, για τον εξαεριωτή ή υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονα), εφόσον υφίσταται τέτοιο εξάρτημα.
Ο αντιπρόσωπος ορίζεται με επιστολή του εργοστασίου κατασκευής επικυρωμένη επίσημα και θεωρημένη είτε από το Προξενείο μας είτε σύμφωνα με τη διαδικασία της συνθήκης της Χάγης. Η επιστολή υποβάλλεται στη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, η οποία αναρτά στον ιστοχώρο του Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. σχετικό κατάλογο.
2.2.Επιδεικνύει:
α. Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
β. Το ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), στο οποίο δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, εφόσον το όχημα έχει τη σχετική υποχρέωση.
γ. Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο ειδικό τέλος για τη διενέργειά του, εάν ο έλεγχος διενεργείται σε Δημόσιο ΚΤΕΟ.
δ. Τα πρωτότυπα νόμιμα παραστατικά για την αγορά και τοποθέτηση του συστήματος κίνησης με φυσικό αέριο, όπως απόδειξη ή τιμολόγιο πώλησης υλικών, απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών κ.λπ. Από τα παραστατικά αυτά προκύπτει ότι όλα τα χρησιμοποιηθέντα εξαρτήματα και υλικά είναι καινουργή και αμεταχείριστα και θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος. Φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών αυτών τηρούνται στο αρχείο του ΚΤΕΟ.
Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 6 του παρόντος, εάν δεν υποβληθούν ή επιδειχθούν τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, δε διενεργείται ο ειδικός έλεγχος διασκευής του οχήματος και ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος και η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.
3.Κατά τον ειδικό τεχνικό έλεγχο μετασκευασμένου οχήματος με την εγκατάσταση συστήματος CNG διενεργούνται από το ΚΤΕΟ οι ακόλουθοι έλεγχοι:
3.1.Ελέγχεται αν τα εξαρτήματα που αναφέρονται στην Υπεύθυνη δήλωση, του διενεργήσαντος τη μετασκευή (διασκευή) του οχήματος υπευθύνου τεχνικού του Παραρτήματος 1 της παρούσας είναι εγκατεστημένα και τα εξαρτήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 της παρούσας είναι κοινοποιημένα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτό.
3.2.Μετά την ολοκλήρωση της βάσης δεδομένων του Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ στην οποία θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία των νομίμως λειτουργούντων συνεργείων καθώς επίσης και των τεχνιτών αερίων καυσίμων που εργάζονται σε αυτά, διασταυρώνεται η ορθότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην Υπεύθυνη δήλωση, του διενεργήσαντος τη μετασκευή (διασκευή) του οχήματος υπευθύνου τεχνικού του Παραρτήματος 1 της παρούσας.
3.3.Διενεργούνται οπτικοί έλεγχοι για τα στοιχεία της εγκατάστασης που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4 και 5 της παρούσας απόφασης, και εξειδικεύονται, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, με εγκύκλιο που εκδίδει η αρμόδια Διεύθυνση του Υπ Υ.ΜΕ.ΔΙ.
3.4.Ελέγχεται αν τα διάφορα εξαρτήματα και στοιχεία της εγκατάστασης ή/και το όχημα φέρουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 της παρούσας, σήμανση.
3.5.Έλεγχος διαρροής: Προϋπόθεση για την διενέργεια του ελέγχου αυτού αποτελεί η προσέλευση του οχήματος στο ΚΤΕΟ με δεξαμενή/νές πλήρης καυσίμου (δείκτης πίεσης στην πίεση λειτουργίας ή δείκτης στάθμης καυσίμου στη μέγιστη ένδειξη).
Με έναν ανιχνευτή αερίου ελέγχονται όλες οι συναρμογές και οι συνδέσεις του συστήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του οργάνου. Οι βαλβίδες θα πρέπει να βρίσκονται στην ανοιχτή θέση ώστε να υποβάλλουν όλα τα στοιχεία του συστήματος στην πίεση λειτουργίας. Καμία ένδειξη διαρροής δεν επιτρέπεται.
Στην περίπτωση της μη πλήρωσης της δεξαμενής/νών καυσίμου ο παραπάνω έλεγχος διαρροής κρίνεται ανέφικτος και απαιτείται η διενέργεια επανελέγχου.
3.6.Διενεργείται έλεγχος καυσαερίων του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που εφαρμόζονται κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο, καθώς και έλεγχος με τις αυτές διατάξεις {σημεία ελέγχου και κριτήρια καταλληλότητας της αριθμ. 44800/123/85 απόφαση (Β'/781)} σε περίπτωση διαπίστωσης εμφανών ελλείψεων, ιδιαίτερα αυτών που έχουν άμεση επίπτωση με την οδική ασφάλεια. Τα αποτελέσματα του ελέγχου καυσαερίων αναγράφονται στο «πρακτικό» έγκρισης της διασκευής που συντάσσεται από το ΚΤΕΟ.
4.Έκδοση από το ΚΤΕΟ Πρακτικού Έγκρισης ή Απόρριψης της διασκευής οχήματος μετά την εγκατάσταση συστήματος κίνησης με φυσικό αέριο, CNG
4.1.Πρακτικό έγκρισης της διασκευής:
α. Χορηγείται εφόσον, κατά τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο 3 ελέγχους:
•Δεν υπάρξουν παρατηρήσεις (αποκλίσεις) από τις απαιτήσεις των ανωτέρω εδαφίων 3.1 έως και 3.5 του ειδικού ελέγχου της διασκευής, καθώς και μετά την αποκατάστασή τους η οποία θα διαπιστωθεί μετά τη διενέργεια επανελέγχου.
•Δε διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις κατά τους ελέγχους του εδαφίου 3.6 καθώς και μετά την αποκατάστασή τους η οποία θα διαπιστωθεί μετά τη διενέργεια επανελέγχου.
β. Εκδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για τον κάτοχο του οχήματος, ένα για την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας που θα εκδώσει τη νέα άδεια κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε επόμενη παράγραφο της παρούσας και ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ.
4.2.Το Πρακτικό απόρριψης της διασκευής
α. Χορηγείται εφόσον κατά τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο 3 ελέγχους υπάρξουν παρατηρήσεις (αποκλίσεις) στα σημεία των ανωτέρω εδαφίων 3.1, έως και 3.5 του ειδικού ελέγχου της διασκευής οι οποίες και καταγράφονται ή/και διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις κατά τους ελέγχους του εδαφίου 3.6.
β. Εκδίδεται σε δύο (2) αντίγραφα, ένα για τον κάτοχο του οχήματος και ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ. γ. Συνοδεύεται από ΔΤΕ στην περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών ή επικίνδυνων ελλείψεων που αφορούν στα σημεία ελέγχου της υπ' αριθμ. 44800/123/85 υπουργικής απόφασης (Β'/781). Η καταγραφή των ελλείψεων γίνεται επί του ΔΤΕ, στο δε απορριπτικό πρακτικό γίνεται αναφορά ότι αυτό συνοδεύεται από ΔΤΕ.
δ. Σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών ελλείψεων που αφορούν τα σημεία ελέγχου της υπ' αριθμ. 44800/123/85 υπουργικής απόφασης (Β'781) ή παρατηρήσεων (αποκλίσεων) στα σημεία ελέγχου των ανωτέρω εδαφίων 3.1, έως και 3.5 του ειδικού ελέγχου της διασκευής:
1)Σε όχημα μη υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο απαιτείται η διενέργεια επανελέγχου, χορηγείται Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) στο οποίο σημειώνεται ημερομηνία επανελέγχου.
2)Σε όχημα εφοδιασμένο με ισχύον ΔΤΕ περιοδικού τεχνικού ελέγχου το ισχύον ΔΤΕ περιοδικού τεχνικού ελέγχου ακυρώνεται και αποκολλάται από την οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας το ενδεικτικό σήμα (ΕΣΤΕ). Για τη χορήγηση νέου ΔΤΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 44800/123/85 υπουργική απόφαση (Β'781), όπως ισχύει.
Ειδικότερα στην περίπτωση που υπάρξουν παρατηρήσεις (αποκλίσεις) στα σημεία ελέγχου των ανωτέρω εδαφίων 3.1, έως και 3.5 του ειδικού ελέγχου της διασκευής, στο ΔΤΕ που θα εκδοθεί σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο ελέγχου 1404 με αιτιολογία «λόγω αποκλίσεων στον ειδικό έλεγχο διασκευής μετά την εγκατάσταση συστήματος κίνησης με φυσικό αέριο, όπως αυτές καταγράφονται στο αριθμπρακτικό απόρριψης».
Για την αποκατάσταση, κατόπιν επανελέγχου, αυτής της σοβαρής έλλειψης, προηγείται επανέλεγχος του ειδικού ελέγχου της διασκευής.
ε. Σε περίπτωση διαπίστωσης επικινδύνων ελλείψεων που αφορούν τα σημεία ελέγχου της της υπ' αριθμ.44800/123/85 υπουργική απόφαση (Β'781), το όχημα ακινητοποιείται δηλ. του αφαιρείται η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις καθώς και το ΔΤΕ εφόσον υπάρχει, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν.
Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης από τις προβλεπόμενες στα άρθρα 6 και 7, αυτή διαβιβάζεται αυθημερόν στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας υπάγεται ο δηλών, για την εφαρμογή των προβλεπομένων διαδικασιών του Ν. 1599/1986.
5.Έκδοση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας νέας άδειας κυκλοφορίας:
α. Το ΚΤΕΟ που διενήργησε τον ειδικό τεχνικό έλεγχο διασκευής οχήματος λόγω εγκατάστασης συστήματος κίνησης με φυσικό αέριο αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας:
•το πρακτικό έγκρισης της διασκευής
•την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του διενεργήσαντος τη διασκευή του οχήματος υπευθύνου τεχνικού.
β. Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας επί της οποίας:
—συμπληρώνεται και το φυσικό αέριο (CNG) ως χρησιμοποιούμενο καύσιμο
—τίθεται η παρατήρηση No 129 «ΕΓΚΕΚΡ.ΔΙΑΣΚΕΥΗ : ΠΦΑ» (Η πλάγια γραφή τίθεται από την υπηρεσία).
εφόσον με το πρακτικό που της απέστειλε το ΚΤΕΟ εγκρίνεται η διασκευή.
Επίσης στην περίπτωση που η αίτηση από τον κάτοχο για τη δήλωση της διασκευής υποβλήθηκε στο ΚΤΕΟ εκπρόθεσμα, η ανωτέρω Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την επιβολή στον κάτοχο των προβλεπόμενων από το άρθρο 89 του Κ.Ο.Κ κυρώσεων.
6.Στην περίπτωση διασκευασμένου οχήματος που προσέρχεται στο ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του ειδικού τεχνικού ελέγχου έγκρισης της διασκευής και δεν είναι εφοδιασμένο με ισχύον ΔΤΕ ως όφειλε, τότε:
α. Διενεργείται πρώτα ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος και εκδίδεται ΔΤΕ (με ημερομηνία επανελέγχου), στο οποίο σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη στο 1310 σημείο ελέγχου της υ.α. 44800/123/1985 (ΦΕΚ Β'/781), λόγω μη αναγραφής του φυσικού αερίου ως καυσίμου στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς και οι άλλες ελλείψεις που τυχόν διαπιστωθούν.
β. Διενεργείται ακολούθως ο ειδικός τεχνικός έλεγχος της διασκευής σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω εδάφια 3.1 έως και 3.5.
γ. Πρακτικό έγκρισης της διασκευής χορηγείται εφόσον ικανοποιούνται ή ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του εδαφίου 4.1.α. πλην της Σοβαρής Έλλειψης του σημείου ελέγχου 1310, προκειμένου να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία αναγράφεται το φυσικό αέριο ως καύσιμο στην άδεια κυκλοφορίας.
δ. Πρακτικό απόρριψης της διασκευής χορηγείται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου
4.2.α.
ε. Μετά την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας, διενεργείται επανέλεγχος του περιοδικού τεχνικού ελέγχου και εκδίδεται ΔΤΕ, στο οποίο σημειώνεται ημερομηνία επόμενου περιοδικού ελέγχου και επικολλάται Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ).
7.Ταξινόμηση για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα για πρώτη φορά, μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που φέρουν και σύστημα κίνησης με φυσικό αέριο (CNG).
α. Είναι δυνατή η ταξινόμηση των αυτοκινήτων που εισάγονται ως μεταχειρισμένα στη χώρα και χρησιμοποιούν ως καύσιμο και το φυσικό αέριο CNG (ΠΦΑ), με αντίστοιχη αναγραφή στην άδεια κυκλοφορίας και στο πιστοποιητικό ταξινόμησης, εφόσον έχει εκδοθεί έγκριση τύπου ή προκύπτει από την ξένη άδεια κυκλοφορίας ότι το χρησιμοποιούμενο καύσιμο είναι και το CNG. β. Πριν τη διενέργεια του προβλεπομένου από ΚΤΕΟ τεχνικού ελέγχου {βάσει της αριθμ. 62562/635/87 (Β' 187) υ.α.} το όχημα ελέγχεται από υπεύθυνο τεχνικό με άδεια άσκησης επαγγέλματος του 1575/1985 με ειδικότητα τεχνίτη συστημάτων αερίων καυσίμων, προκειμένου να εκδοθεί η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 της παρούσης υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.1599/86.
Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφονται αντί του αριθμού κυκλοφορίας το εργοστάσιο κατασκευής, ο εργοστασιακός τύπος και ο αριθμός πλαισίου του οχήματος.
γ. Εν συνεχεία το όχημα προσκομίζεται στο ΚΤΕΟ για να υποβληθεί, ως ανάριθμο τον προβλεπόμενο από την 62562/635/87 υ.α (Β'/187) τεχνικό έλεγχο, με εφαρμογή των σημείων ελέγχου της υ.α. 44800/123/1985 (ΦΕΚ Β'/781). Για το σύστημα κίνησης με φυσικό αέριο τα σημεία ελέγχου εξειδικεύονται στο άρθρο 9 της παρούσης και οι τυχόν διαπιστούμενες ελλείψεις καταγράφονται στα σημεία ελέγχου του κεφαλαίου 12600 «Αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο (CNG) ως καύσιμο». To ΚΤΕΟ εκδίδει ΔΤΕ με την παρατήρηση «Φέρει σύστημα κίνησης με πεπιεσμένο φυσικό αέριο σύμφωνα με την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση....» Επικυρώνει την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση και τη συνημμένη σε αυτή βεβαίωση που αποτελούν απαραίτητο δικαιολογητικά για την ταξινόμηση του οχήματος.
δ. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην υπηρεσία που θα ταξινομηθεί το όχημα τα παραπάνω δικαιολογητικά (πέραν των λοιπών απαιτουμένων) και εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας επί στις οποίας τίθεται η παρατήρηση No 129 «ΕΓΚΕΚΡ.ΔΙΑΣΚΕΥΗ : ΠΦΑ» (Η πλάγια γραφή τίθεται από την υπηρεσία).
8.Επιτρέπεται η τοποθέτηση συστήματος κίνησης με πεπιεσμένο φυσικό αέριο σε οχήματα που εισάγονται στη Χώρα μας ως μεταχειρισμένα, πριν την πρώτη ταξινόμησή τους και την έκδοση άδειας κυκλοφορίας για πρώτη φορά σε αυτή. Προκειμένου τα οχήματα αυτά να ταξινομηθούν διενεργείται πρώτα ο τεχνικός έλεγχος που προβλέπεται στην 62562/635/87 υ.α (Β'/187) και κατόπιν διενεργείται ο ειδικός έλεγχος για την έγκριση της διασκευής του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή δεν θα επιδεικνύονται στο ΚΤΕΟ η άδεια κυκλοφορίας και το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου της παραγράφου 2.2 του ιδΐου άρθρου».

Άρθρο 7
Ειδικός τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ έγκρισης της διασκευής (μετασκευής) οχήματος μετά την απεγκατάσταση συστήματος CNG και ενημέρωση της άδειας κυκλοφορίας του

1.Επιτρέπεται η απεγκατάσταση συστήματος κίνησης με φυσικό αέριο (CNG) το οποίο είχε τοποθετηθεί σε κυκλοφορούν όχημα, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Ως ημερομηνία πραγματοποίησης της απεγκατάστασης λαμβάνεται η αναφερόμενη στην υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με το κείμενο του Παραρτήματος 2.
H διαδικασία απεγκατάστασης του συστήματος και ενημέρωσης της άδειας κυκλοφορίας του διασκευασθέντος οχήματος περιγράφεται κατωτέρω.
2.Μετά την απεγκατάσταση από το όχημα του συστήματος κίνησης με φυσικό αέριο (CNG), δηλαδή των συσκευών και εξαρτημάτων που του προσδίδουν την ικανότητα να χρησιμοποιεί για την κίνησή του και φυσικό αέριο, διενεργείται «ειδικός» τεχνικός έλεγχος από ΚΤΕΟ για την έγκριση της διασκευής. Στην περίπτωση που η προσκόμιση του οχήματος για έλεγχο γίνει μετά την πάροδο ενός μηνός από την ημερομηνία πραγματοποίησης της διασκευής, ειδοποιείται αυθημερόν η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, ένεκα του ότι αυτή συνιστά αλλαγή κυρίων χαρακτηριστικών οχήματος και πρέπει να δηλωθεί εντός μηνός, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του κεφαλαίου Β' της υπ'αριθμ. ΣΤ/1832/1978 ΥΑ.
Σκοπός του ελέγχου αυτού είναι να διαπιστωθεί αν η γενόμενη διασκευή επανέφερε το όχημα στην προγενέστερη κατάστασή του.
3.Για την έγκριση της διασκευής το όχημα προσκομίζεται από τον κάτοχό του ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν εκπρόσωπό του στο ΚΤΕΟ για την διενέργεια ειδικού τεχνικού ελέγχου. Πριν από την έναρξη του ειδικού ελέγχου διασκευής του οχήματος, ο κάτοχος του οχήματος ή ο εκπρόσωπός του:
3.1.Υποβάλλει:
α. Αίτηση προς το ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του ειδικού ελέγχου διασκευής (μόνο εάν απευθύνονται στο Δημόσιο ΚΤΕθ).
β. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του διενεργήσαντος τη διασκευή του οχήματος υπευθύνου τεχνικού σύμφωνα με το κείμενο του Παραρτήματος 2 της παρούσας. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η ημερομηνία διενέργειας της διασκευής του οχήματος από τον υπεύθυνο τεχνικό πρέπει να ταυτίζεται με την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης ή τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για την απεγκατάσταση του συστήματος κίνησης με φυσικό αέριο. Σε περίπτωση που δεν πληρείται η ανωτέρω προϋπόθεση, δεν λαμβάνει χώρα ο ειδικός έλεγχος του οχήματος.
3.2.Επιδεικνύει:
α. Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
β. Το ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), στο οποίο δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, εφόσον το όχημα έχει τη σχετική υποχρέωση.
γ. Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο ειδικό τέλος για τη διενέργειά του εάν ο έλεγχος διενεργείται σε Δημόσιο ΚΤΕΟ.
δ. Το πρωτότυπο νόμιμο παραστατικό όπως απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για την απεγκατάσταση του συστήματος κίνησης με φυσικό αέριο.
Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 7 του παρόντος, εάν δεν υποβληθούν ή επιδειχθούν τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, δεν διενεργείται ο ειδικός έλεγχος διασκευής του οχήματος και ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος και η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.
4.Κατά τον ειδικό τεχνικό έλεγχο διασκευασμένου οχήματος αναφορικά με την απεγκατάσταση συστήματος κίνησης με φυσικό αέριο διενεργούνται από το ΚΤΕΟ οι ακόλουθοι έλεγχοι:
α. Διενεργείται οπτικός έλεγχος για την επιβεβαίωση της ορθής και πλήρους απεγκατάστασης από το όχημα των εξαρτημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσης και τα οποία καταγράφονται στην υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, του διενεργήσαντος τη διασκευή του οχήματος υπευθύνου τεχνικού.
β. Διενεργείται έλεγχος καυσαερίων του οχήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που εφαρμόζονται κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο, καθώς και έλεγχος με τα σημεία ελέγχου και κριτήρια καταλληλότητας της αριθμ. 44800/123/85 απόφαση (Β'/781) απόφασης σε περίπτωση διαπίστωσης εμφανών ελλείψεων, ιδιαίτερα αυτών που έχουν άμεση επίπτωση με την οδική ασφάλεια. Επισημαίνεται ότι η κατάταξη του οχήματος στις κατηγορίες του άρθρου 2 της οικ. Φ1/26579/3183/07 (Β'/790) προκειμένου να καθοριστούν τα όρια των εκπομπών καυσαερίων γίνεται βάσει της αρχικής κατάστασής του. Τα αποτελέσματα του ελέγχου καυσαερίων αναγράφονται στο πρακτικό έγκρισης της διασκευής που συντάσσεται από το ΚΤΕΟ.
γ. Μετά την ολοκλήρωση της βάσης δεδομένων στην οποία θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία των νομίμως λειτουργούντων συνεργείων καθώς επίσης και των τεχνιτών αερίων καυσίμων που εργάζονται σε αυτά, διασταυρώνεται η ορθότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην Υπεύθυνη δήλωση, του διενεργήσαντος την απεγκατάσταση του συστήματος υπευθύνου τεχνικού του Παραρτήματος 2 της παρούσας.
5.Έκδοση από το ΚΤΕΟ Πρακτικού Έγκρισης ή Απόρριψης της διασκευής οχήματος μετά την απεγκατάσταση συστήματος κίνησης με φυσικό αέριο, CNG
5.1.Πρακτικό έγκρισης της διασκευής:
α. Χορηγείται εφόσον κατά τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο 4 ελέγχους:
•Δεν υπάρξουν παρατηρήσεις όσον αφορά την ορθή και πλήρη απεγκατάσταση των εξαρτημάτων κίνησης με φυσικό αέριο, καθώς και μετά την αποκατάστασή τους, η οποία θα διαπιστωθεί μετά τη διενέργεια επανελέγχου.
•Δεν διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις κατά τους ελέγχους της παραγράφου 4, καθώς και μετά την αποκατάστασή τους η οποία θα διαπιστωθεί μετά τη διενέργεια επανελέγχου.
β. Εκδίδεται σε τρία (3) αντίγραφα, ένα για τον κάτοχο του οχήματος, ένα για την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας που θα εκδώσει της νέα άδεια κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε επόμενη παράγραφο της παρούσας και ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ.
5.2.Το Πρακτικό απόρριψης της διασκευής
α. Χορηγείται εφόσον κατά τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο 4 ελέγχους δε διαπιστωθεί η ορθή και πλήρης απεγκατάσταση των εξαρτημάτων κίνησης με φυσικό αέριο ή/και διαπιστωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις.
β. Εκδίδεται σε δύο (2) αντίγραφα, ένα για τον κάτοχο του οχήματος και ένα για το αρχείο του ΚΤΕΟ. γ. Συνοδεύεται από ΔΤΕ στην περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών ή επικίνδυνων ελλείψεων που αφορούν τα σημεία ελέγχου της υπ' αριθμ. 44800/123/85 υπουργικής απόφασης (Β’781). Η καταγραφή των ελλείψεων γίνεται επί του ΔΤΕ, στο δε απορριπτικό πρακτικό γίνεται αναφορά ότι αυτό συνοδεύεται από ΔΤΕ.
δ. Σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών ελλείψεων που αφορούν τα σημεία ελέγχου της υπ' αριθμ. 44800/123/85 υπουργικής απόφασης (Β’781) ή παρατηρήσεων (αποκλίσεων) στα σημεία ελέγχου της ανωτέρω 4 παραγράφου του ειδικού ελέγχου της διασκευής:
1)Σε όχημα μη υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο απαιτείται η διενέργεια επανελέγχου, χορηγείται Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) στο οποίο σημειώνεται ημερομηνία επανελέγχου.
2)Σε όχημα εφοδιασμένο με ισχύον ΔΤΕ περιοδικού τεχνικού ελέγχου το ισχύον ΔΤΕ περιοδικού τεχνικού ελέγχου ακυρώνεται και αποκολλάται από την οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας το ενδεικτικό σήμα (ΕΣΤΕ). Για τη χορήγηση νέου ΔΤΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 44800/123/85 υπουργική απόφαση (Β’/781), όπως ισχύει.
Ειδικότερα στην περίπτωση που κατά τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο 4 ελέγχους δε διαπιστωθεί η ορθή και πλήρης απεγκατάσταση των εξαρτημάτων κίνησης με φυσικό αέριο, στο ΔΤΕ που θα εκδοθεί σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο ελέγχου 1404 με αιτιολογία «λόγω αποκλίσεων στον ειδικό έλεγχο διασκευής μετά την απεγκατάσταση συστήματος κίνησης με φυσικό αέριο, όπως αυτές καταγράφονται στο αριθμπρακτικό απόρριψης».
Για την αποκατάσταση, κατόπιν επανελέγχου, αυτής της σοβαρής έλλειψης, προηγείται επανέλεγχος του ειδικού ελέγχου της διασκευής.
ε. Σε περίπτωση διαπίστωσης επικινδύνων ελλείψεων που αφορούν τα σημεία ελέγχου της υπ' αριθμ. 44800/123/85 υπουργικής απόφασης (Β'/781), το όχημα ακινητοποιείται δηλ. του αφαιρείται η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις καθώς και το ΔΤΕ εφόσον υπάρχει, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν.
6.Έκδοση από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας νέας άδειας κυκλοφορίας:
α. Το ΚΤΕΟ που διενήργησε τον ειδικό τεχνικό έλεγχο διασκευής σχήματος λόγω απεγκατάστασης συστήματος κίνησης με φυσικό αέριο αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας:
•το πρακτικό έγκρισης της διασκευής.
•την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του διενεργήσαντος τη διασκευή του σχήματος υπευθύνου τεχνικού.
β. Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας διαγράφοντας από χρησιμοποιούμενο καύσιμο το φυσικό αέριο CNG, και τοποθετώντας επ' αυτής την παρατήρηση No 129 «ΕΓΚΕΚΡ.ΔΙΑΣΚΕΥΗ : Απεγκατ. ΠΦΑ» (Η πλάγια γραφή τίθεται από την υπηρεσία), εφόσον με το πρακτικό που της απέστειλε το ΚΤΕΟ εγκρίνεται η διασκευή.
Επίσης στην περίπτωση που η αίτηση από τον κάτοχο για τη δήλωση της διασκευής υποβλήθηκε στο ΚΤΕΟ εκπρόθεσμα, η ανωτέρω Υπηρεσία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την επιβολή στον κάτοχο των προβλεπόμενων από το άρθρο 89 του Κ.Ο.Κ κυρώσεων. Ως ημερομηνία πραγματοποίησης της διασκευής λαμβάνεται η αναφερόμενη στην υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ημερομηνία διενέργειας της διασκευής του σχήματος από τον υπεύθυνο τεχνικό, η οποία πρέπει να ταυτίζεται με την ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης ή τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για την απεγκατάσταση του συστήματος κίνησης με φυσικό αέριο.
7.Στην περίπτωση διασκευασμένου σχήματος που προσέρχεται στο ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του ειδικού τεχνικού ελέγχου έγκρισης της διασκευής και δεν είναι εφοδιασμένο με ισχύον ΔΤΕ ως όφειλε, τότε:
α. Διενεργείται πρώτα ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος και εκδίδεται ΔΤΕ (με ημερομηνία επανελέγχου), στο οποίο σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη στο 1311 σημείο ελέγχου της υ.α. 44800/123/1985 (ΦΕΚ Β'/781), λόγω αναγραφής του φυσικού αερίου ως καυσίμου στην άδεια κυκλοφορίας του σχήματος, καθώς και οι άλλες ελλείψεις που τυχόν διαπιστωθούν.
β. Διενεργείται ακολούθως ο ειδικός τεχνικός έλεγχος της διασκευής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω παρ. 4.
γ. Πρακτικό έγκρισης της διασκευής χορηγείται εφόσον ικανοποιούνται ή ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του εδαφίου 5.1. πλην της Σοβαρής Έλλειψης του σημείου ελέγχου 1311, προκειμένου να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας από την αρμόδια Υπηρεσία στην οποία θα διαγραφεί το φυσικό αέριο από καύσιμο στην άδεια κυκλοφορίας
δ. Πρακτικό απόρριψης της διασκευής χορηγείται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου
5.2.α.
ε. Μετά την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας, διενεργείται επανέλεγχος του περιοδικού τεχνικού ελέγχου και εκδίδεται ΔΤΕ, στο οποίο σημειώνεται ημερομηνία επόμενου περιοδικού ελέγχου και επικολλάται Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ).

Άρθρο 8
Έγκριση εξοπλισμού μετασκευής CNG

1.Όλα τα εξαρτήματα του συστήματος φυσικού αερίου που αναφέρονται παρακάτω, εφόσον χρησιμοποιούνται, πρέπει να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με τον κανονισμό αρ. 110 της ΟΕΕ/ΗΕ όπως κάθε φορά ισχύει και να φέρουν τη σήμανση του παραρτήματος 6 της παρούσας.
Εξαρτήματα του συστήματος φυσικού αερίου που πρέπει να φέρουν έγκριση είναι:
Δεξαμενή(ές) ή φιάλη(ες) καυσίμου Δείκτης πίεσης
Βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης Αυτόματη(ες) βαλβίδα(ες)
Βαλβίδα υπερχείλισης Αεριοστεγές περίβλημα
Ρυθμιστής(ές) πίεσης Βαλβίδα(ες) αντεπιστροφής Διάταξη εκτόνωσης της πίεσης Χειροκίνητη βαλβίδα Εύκαμπτες γραμμές καυσίμου Μονάδα ή υποδοχή πλήρωσης Εγχυτήρας(ες) αερίου Ρυθμιστής ροής αερίου
Μονάδα ανάμιξης αερίου καυσίμου / αέρα (καρμπυρατέρ)
Ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου Αισθητήρας(ες) πίεσης και θερμοκρασίας Φίλτρο CNG
2.Επιπροσθέτως, κάθε δεξαμενή καυσίμου πρέπει να φέρει τη σήμανση της παρ.7 του άρθρου 4 της παρούσης.
3.Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι αντιπρόσωποι ή εισαγωγείς ή εγκαταστάτες των συστημάτων, συσκευών και εξαρτημάτων που προορίζονται για τη μετασκευή οχημάτων που θα κινούνται και με φυσικό αέριο υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, τις εγκρίσεις (μαζί με τις αναγκαίες προσθήκες, δελτίο πληροφοριών κλπ ) για τα εν λόγω συστήματα, συσκευές και εξαρτήματα σύμφωνα με τον κανονισμό αρ. 110 της ΟΕΕ/ΗΕ ή το σύστημα μετασκευής με τον κανονισμό αρ. 115 της ΟΕΕ/ΗΕ. Οι εγκρίσεις αυτές, προερχόμενες από το εξωτερικό, πρέπει να είναι θεωρημένες για την γνησιότητά τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι ίδιες εγκρίσεις αυτές συνοδεύονται και με υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, του αντιπροσώπου ή εισαγωγέα ή εγκαταστάτη, με το κείμενο των Παραρτημάτων 9 ή 9Α και θα κατατίθεται ηλεκτρονικό λογιστικό φύλλο συμπληρωμένο σύμφωνα με οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας.
Η Δ/νση Τεχνολογίας κοινοποιεί σ' όλες τις Δ/νσεις Μεταφορών και ΚΤΕΟ των Περιφερειακών Ενοτήτων ή αναρτά στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου τα δελτία κοινοποίησης των εγκρίσεων των συστημάτων, συσκευών και εξαρτημάτων που προορίζονται για τη μετασκευή οχημάτων που θα κινούνται και με φυσικό αέριο. Για τη χορήγηση του ανωτέρω δελτίου κοινοποίησης τη συμπλήρωση, επέκταση, ενημέρωση, τροποποίηση ή διόρθωση του, ο αϊτών καταβάλει ειδικό τέλος το οποίο προβλέπεται απ'την παρ.8 του άρθρου 3 της υπ.αρ. 8913/1089/13 κ.υ.α (Β'501/5.3.13).

Άρθρο 9
Περιοδικός τεχνικός έλεγχος οχημάτων που κινούνται με CNG μετά από μετασκευή

1.Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο, ο κάτοχος του μετασκευασμένου οχήματος, υποχρεούται να υποβάλλει στο ΚΤΕΟ την υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος 3, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του αρμοδίου τεχνικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Η υπεύθυνη δήλωση δεν πρέπει να φέρει ημερομηνία ελέγχου του υπευθύνου τεχνικού πέραν του ενός μηνός από ημερομηνία προσκόμισης του αυτοκινήτου για τεχνικό έλεγχο.
2.Διακρίνονται δύο περιπτώσεις:
α. Το όχημα φέρει από κατασκευής σύστημα πεπιεσμένου φυσικού αερίου και έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό R110. Το όχημα πρέπει να φέρει την προβλεπόμενη από τον κανονισμό αυτόν σήμανση, υπόδειγμα της οποίας παρατίθεται στο Παράρτημα 7 της παρούσης.
β. Στο όχημα έχει εγκατασταθεί σύστημα μετασκευής CNG εγκεκριμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς R110 ή R115.
Στην περίπτωση έγκρισης του εξοπλισμού με τον κανονισμό R115 θα πρέπει επί του οχήματος να είναι τοποθετημένη η προβλεπόμενη από τον κανονισμό αυτόν σήμανση υπόδειγμα της οποίας παρατίθεται στο Παράρτημα 6 της παρούσης.
Επιπρόσθετα το όχημα πρέπει να συνοδεύεται με το «Εγχειρίδιο συντήρησης τελικού χρήστη» (αγγλικά = EndUser Service Manual γαλλικά = Manuel d'utilisation).
3.Στον τεχνικό έλεγχο πέραν των οριζομένων στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου ελέγχων, διενεργούνται και οι ακόλουθοι έλεγχοι σε όσα εξαρτήματα είναι αμέσως ή εμμέσως (με χρήση  
κατόπτρου) οπτικά προσπελάσιμα χωρίς τη χρήση εργαλείων για την αποσυναρμολόγηση ή την αφαίρεση μέρους του σχήματος.

Κωδικός

αριθμός

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ

 

ΔΕ

ΣΕ

ΕΕ

 

1310

Η εγκατάσταση κίνησης με φυσικό αέριο δεν έχει λάβει έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία (το φυσικό αέριο δεν αναφέρεται ως καύσιμο στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου)

 

X

 

1311

Απεγκατάσταση συστήματος CNG χωρίς ενημέρωση της άδειας κυκλοφορίας του

 

X

 

 

12600

Αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο (CNG) ως καύσιμο

ΔΕ

ΣΕ

ΕΕ

12601

Δεξαμενή: Παρέλευση της διάρκειας χρήσης

 

 

X

12602

Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου τεχνικού για τον έλεγχο της εγκατάστασης: Λείπει ή δεν έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παρούσα απόφαση ή έχει λήξει η ισχύς της

 

X

 

12603

Σήμανση επί του σχήματος (όπου εφαρμόζεται) : Δεν υπάρχει η σήμανση του κανονισμού 110

 

X

 

12604

Σήμανση επί του σχήματος (όπου εφαρμόζεται): Δεν υπάρχει η σήμανση του κανονισμού 115

 

X

 

12605

Εγχειρίδιο συντήρησης τελικού χρήστη : Δεν υπάρχει

 

X

 

12606

Η δεξαμενή και τα λοιπά εγκατεστημένα εξαρτήματα δεν συμφωνούν με τα αναφερόμενα στην υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου τεχνικού για τον έλεγχο της εγκατάστασης

 

X

 

 

(Δειγματοληπτικοί έλεγχοι)

 

 

 

12607

Διαρροή καυσίμου από τη δεξαμενή **

 

X

(X)

12608

Διαρροή καυσίμου από τις σωληνώσεις καυσίμου **

 

X

(X)

12609

Διαρροή καυσίμου από τα λοιπά εξαρτήματα της εγκατάστασης **

 

X

(X)

12610

Έλεγχος διαρροών ανέφικτος λόγω μη πλήρωσης της δεξαμενής με καύσιμο.

 

 

 

12611

Δεξαμενή: Λανθασμένη ή ελαττωματική στήριξη στο πλαίσιο ή το αμάξωμα

 

X

(X)

12612

Δεξαμενή: Οξειδώσεις ή διαβρώσεις ή παραμορφώσεις

 

X

(X)

12613

Δεξαμενή : Ρωγμές, κοψίματα, γρατσουνιές, σχισμές, απόξυση υλικού

 

X

(X)

12614

Αεροστεγές κάλυμμα της δεξαμενής: Έλλειψη ή ελαττωματική κατάσταση

(X)

X

 

12615

Αεροστεγές κάλυμμα της δεξαμενής: Έλλειψη ή εσφαλμένη εγκατάσταση ή ελαττωματική κατάσταση των προβλεπόμενων συνδέσεων

(X)

X

 

12616

Σωληνώσεις καυσίμου (άκαμπτες-εύκαμπτες): Ακατάλληλο υλικό ή ελαττωματική στερέωση ή λανθασμένη τοποθέτηση

(X)

X

 

12617

Σωληνώσεις καυσίμου (άκαμπτες-εύκαμπτες): Οξειδώσεις ή διαβρώσεις ή παραμορφώσεις

 

X

(X)

12618

Συνδέσεις εξαρτημάτων εγκατάστασης: Λανθασμένος τρόπος σύνδεσης ή ύπαρξη συνδέσεων σε μη επιτρεπόμενους χώρους του σχήματος

 

X

 

12619

Συνδέσεις εξαρτημάτων εγκατάστασης: Ελαττωματική κατάσταση

(X)

X

 

 

 

 

ΔΕ= Δευτερεύουσα Έλλειψη ΣΕ= Σοβαρή Έλλειψη ΕΕ= Επικίνδυνη Έλλειψη
** Για τον έλεγχο των διαρροών: Προϋπόθεση για την διενέργεια του ελέγχου αυτού αποτελεί η προσέλευση του οχήματος στο ΚΤΕΟ με δεξαμενή/νές πλήρης καυσίμου (δείκτης πίεσης στην πίεση λειτουργίας ή δείκτης στάθμης καυσίμου στη μέγιστη ένδειξη).
Με έναν ανιχνευτή αερίου ελέγχονται όλες οι συναρμογές και οι συνδέσεις του συστήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του οργάνου. Οι βαλβίδες θα πρέπει να βρίσκονται στην ανοιχτή θέση ώστε να υποβάλλουν όλα τα στοιχεία του συστήματος στην πίεση λειτουργίας. Καμία ένδειξη διαρροής δεν επιτρέπεται.
Στην περίπτωση της μη πλήρωσης της δεξαμενής/νών καυσίμου ο παραπάνω έλεγχος διαρροής κρίνεται ανέφικτος και απαιτείται η διενέργεια επανελέγχου

4.Απαιτήσεις για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης:
α. Ο υπεύθυνος τεχνικός προκειμένου να εκδώσει την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υπεύθυνη δήλωση:
i)Διενεργεί έλεγχο της σήμανσης του οχήματος εάν επί του αμαξώματος του οχήματος είναι τοποθετημένη η προβλεπόμενη από τους κανονισμούς R110 και R115 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σήμανση. Τυχόν έλλειψη της σήμανσης αυτής συνιστά λόγο μη έκδοσης της υπεύθυνης δήλωσης.
ii)Εάν το όχημα φέρει σήμανση του κανονισμού R115 ελέγχει την ύπαρξη του εγχειριδίου συντήρησης τελικού χρήστη. Τυχόν δε έλλειψη αυτού συνιστά λόγο μη έκδοσης της υπεύθυνης δήλωσης.
iii)Διενεργεί έλεγχο της σήμανσης των εξαρτημάτων, εάν κάθε εξάρτημα είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με τον κανονισμό R110 και φέρει τη σήμανση που προβλέπεται από αυτόν και περιγράφεται στο Παράρτημα 6 της παρούσης. Τυχόν έλλειψη της σήμανσης αυτής συνιστά λόγο μη έκδοσης της υπεύθυνης δήλωσης.
Για την περίπτωση μεταχειρισμένων οχημάτων από το εξωτερικό (ανάριθμα), εάν τα εγκατεστημένα εξαρτήματα δεν είναι κοινοποιημένα από τη Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων του ΥΠΥΜΕΔΙ, ο υπεύθυνος τεχνικός αναγράφει στην προαναφερθείσα δήλωση, για κάθε εξάρτημα τα στοιχεία του ( π.χ. εργοστάσιο τύπος) εφόσον υφίστανται αυτά.
iv)Αξιολογεί τα αποτελέσματα ελέγχου της Βεβαίωσης Κατάστασης Λειτουργίας του Συστήματος Π.Φ.Α.
Η υπεύθυνη δήλωση εκδίδεται μόνο εάν υπάρχει η ένδειξη "αποδεκτό" στη στήλη «αποτελέσματα ελέγχου» για το σύνολο των σημείων ελέγχου που αναγράφονται στην βεβαίωση του σημείου στ αυτής. Αντίγραφο αυτής φυλάσσεται στο συνεργείο αερίων καυσίμων που την εκδίδει.
Υπεύθυνη δήλωση ΔΕΝ εκδίδεται όταν στη στήλη «αποτελέσματα ελέγχου» υπάρχει η ένδειξη "επισκευαστέο" ή "απορριπτέο". Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 3β κατωτέρω αναφορικά με την έκδοση νέας βεβαίωσης και κατ' επέκταση της υπεύθυνης δήλωσης. Τέλος σημειώνεται ότι στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται και οι δύο βεβαιώσεις.
β. Απαιτήσεις για την έκδοση της Βεβαίωσης ΚατάστασηςΛειτουργίας του Συστήματος ΠΦΑ:
Προκειμένου να εκδώσει τη Βεβαίωση ΚατάστασηςΛειτουργίας του Συστήματος ΠΦΑ, ο υπεύθυνος τεχνικός διενεργεί έλεγχο:
i)Της δεξαμενής καυσίμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Πίνακα 1 των Παραρτημάτων 3 και 3Α της παρούσας.
Περιοδική επαναπιστοποίηση της δεξαμενής με δοκιμές. Αυτή διενεργείται βάσει των παρεχομένων συστάσεων από τον κατασκευαστή του οχήματος ή των φιαλών ή του συστήματος μετασκευής CNG. Στην περίπτωση που αυτές δεν είναι διαθέσιμες, η υδραυλική δοκιμή διενεργείται κάθε 10 έτη από φορέα ο οποίος με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης έχει εξουσιοδοτηθεί για τον έλεγχο δοχείων πίεσης σύμφωνα με την αριθ. 14165/Φ17.4/373/93 (Β' 673) Υπουργική Απόφαση όπως ισχύει.
Διενέργεια υδοαυλικήο δοκιυήο λόνω Βίαιου νενονότοο Γπυοκανιά. σύνκοουση κ.λ.π.) στην περίπτωση που αυτή κριθεί απαραίτητη κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου από τον αρμόδιο τεχνικό για την έκδοση της βεβαίωσης. Σε κάθε περίπτωση, η υδραυλική δοκιμή διενεργείται από τον ανωτέρω αναφερόμενο φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό R110, εκτός αν ο τρόπος διενέργειας αυτής ορίζεται διαφορετικά από τον κατασκευαστή του οχήματος ή των φιαλών ή του συστήματος μετασκευής CNG. Εξυπακούεται ότι εάν συντρέχει λόγος διενέργειας δοκιμής σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, και μέχρι την επιτυχή διενέργεια αυτής, στο αντίστοιχο σημείο ελέγχου (1.18) τίθεται αποτέλεσμα ελέγχου απορριπτέο και δεν εκδίδεται η υπεύθυνη δήλωση.
Η εκδιδόμενη από το φορέα βεβαίωση ελέγχου της δεξαμενής επισυνάπτεται στην πρώτη υπεύθυνη δήλωση που εκδίδεται μετά τη διενέργεια της υδραυλικής δοκιμής.
Έλεννοο των διαρροών: Αυτός διενεργείται σε συνθήκες περιβάλλοντος ως εξής:
•Γεμίζεται το σύστημα (κύκλωμα) καυσίμου του οχήματος άνωθεν του ρυθμιστή πίεσης (από τη δεξαμενή έως το ρυθμιστή) με φυσικό αέριο υπό πίεση 10 bar.
•Ελέγχονται όλα τα στοιχεία (βαλβίδες, συναρμογές) με συσκευή ανίχνευσης διαρροών φυσικού αερίου ή υγρό ελέγχου διαρροών (παράγει αφρό) ή με οποιοδήποτε άλλη ισοδύναμη μέθοδο. Δεν πρέπει να ανιχνεύεται διαρροή για χρονικό διάστημα 5 λεπτών.
•Επαναλαμβάνεται ο έλεγχος με φυσικό αέριο υπό πίεση 200 bar.
•Εάν η δεξαμενή και οι βαλβίδες της έχουν ήδη υποβληθεί σε έλεγχο διαρροών, ο έλεγχος επαναλαμβάνεται με τις βαλβίδες κλειστές.
•Ο έλεγχος σταματά στην περίπτωση που παρατηρηθεί διαρροή κατά τη διάρκεια αύξησης της πίεσης από 10 bar σε 200 bar. Επισκευάζεται η διαρροή και επαναλαμβάνεται εξ αρχής η δοκιμασία. Επιπλέον εκτελείται έλεγχος διαρροών του συστήματος συνολικά κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.5 του άρθρου 6.
ii)Των επιμέρους εξαρτημάτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Πίνακα 2 των Παραρτημάτων 3 και 3Α.
Ο τρόπος, η διαδικασία και η μεθοδολογία που ακολουθείται θα είναι σύμφωνα με το ISO/DIS
19078.2ή με τυχόν υποδείξεις του κατασκευαστή.
Όταν για ορισμένα σημεία ελέγχου υπάρχει η ένδειξη "επισκευαστέο", ο υπεύθυνος τεχνικός προτείνει, εφόσον κάτι τέτοιο είναι δυνατό, τρόπο επιδιόρθωσης του προβλήματος ο οποίος και καταγράφεται στη θέση των παρατηρήσεων. Εν συνεχεία, και προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εκτελούνται οι καταγεγραμμένες επισκευές ή αντικαταστάσεις εξαρτημάτων και εκδίδεται «νέα» βεβαίωση στην οποία πλέον το αποτέλεσμα ελέγχου είναι "αποδεκτό" για το σύνολο των σημείων ελέγχου.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι εάν για κάποιο σημείο ελέγχου το αποτέλεσμα είναι "απορριπτέο", το συνεργείο υποχρεούται να ενημερώσει τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία πρόκειται να ταξινομηθεί το όχημα.
Και στην περίπτωση αυτή, προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης εκτελούνται οι απαιτούμενες αντικαταστάσεις εξαρτημάτων (στην αντικατάσταση χρησιμοποιούνται μόνο καινουργή εξαρτήματα) και εκδίδεται «νέα» βεβαίωση στην οποία πλέον το αποτέλεσμα ελέγχου είναι "αποδεκτό" για το σύνολο των σημείων ελέγχου.
Σε κάθε περίπτωση, το συνεργείο επισκευής οφείλει να διατηρεί την απαραίτητη τεκμηρίωση αναφορικά με τις επισκευές ή αντικαταστάσεις εξαρτημάτων (π.χ τιμολόγια αγοράς καινούργιων εξαρτημάτων) και να αναφέρει τη διενέργεια αυτών στο χώρο των παρατηρήσεων της «νέας» βεβαίωσης, έτσι ώστε να τεκμαίρεται η μεταβολή του αποτελέσματος ελέγχου από το "επισκευαστέο" ή "απορριπτέο" της πρώτης βεβαίωσης στο "αποδεκτό" της «νέας».

Άρθρο 10
Έλεγχος και ταξινόμηση διασκευασμένου οχήματος μετά την τοποθέτηση συστήματος μετασκευής φυσικού αερίου σύμφωνα με τον κανονισμό R115 ΟΕΕ/ΗΕ.

1.Ορισμός: Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ως σύστημα μετασκευής φυσικού αερίου νοείται το σύνολο των στοιχείων του εξοπλισμού κίνησης με φυσικό αέριο το οποίο έχει εγκριθεί ως τέτοιο με τον κανονισμό R115 ΟΕΕ/ΗΕ.
2.Εναλλακτικά των αναφερομένων στο Άρθρο 8 της παρούσης, αναφορικά με την έγκριση των επιμέρους στοιχείων του εξοπλισμού κίνησης με φυσικό αέριο σύμφωνα με τον κανονισμό R110 ΟΕΕ/ΗΕ, είναι δυνατή η έγκριση του συστήματος μετασκευής φυσικού αερίου σύμφωνα με τον κανονισμό R115 ΟΕΕ/ΗΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω:
2.1Όλα τα συστήματα μετασκευής φυσικού αερίου που εγκαθίστανται σε οχήματα και τα οποία είναι εγκεκριμένα με τον κανονισμό R115 ΟΕΕ/ΗΕ, φέρουν αναγνωριστική πινακίδα, όπου αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 7 της παρούσης. Η πινακίδα αυτή, την ευθύνη τοποθέτησης της οποίας έχει ο εγκαταστάτης του συστήματος μετασκευής CNG, πρέπει να είναι σταθερά τοποθετημένη στο σώμα του οχήματος, να είναι ευανάγνωστη και ανθεκτική.
2.2Όλα τα στοιχεία του συστήματος πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου ως επιμέρους στοιχεία σύμφωνα με τον κανονισμό R110 της ΟΕΕ/ΗΕ και πρέπει να φέρουν τη σήμανση που προβλέπεται από τον κανονισμό και περιγράφεται στο Άρθρο 8 της παρούσης.
2.3Το σύστημα μετασκευής φυσικού αερίου εγκαθίσταται στο όχημα με τον τρόπο που ορίζεται στο «Εγχειρίδιο εγκατάστασης», που προβλέπεται από τον κανονισμό R115 ΟΕΕ/ΗΕ και το οποίο παραδίδεται στον κάτοχο του οχήματος.
2.4Η συντήρηση του συστήματος μετασκευής φυσικού αερίου γίνεται όπως ορίζεται στο «Εγχειρίδιο συντήρησης τελικού χρήστη», που προβλέπεται από τον κανονισμό R115 ΟΕΕ/ΗΕ και το οποίο παραδίδεται στον κάτοχο του οχήματος.
3.Μετά την εγκατάσταση του συστήματος μετασκευής με φυσικό αέριο στο όχημα διενεργείται ο ειδικός τεχνικός έλεγχος διασκευής με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 της παρούσης, με τη μόνη διαφορά ότι ελέγχεται η ύπαρξη της σήμανσης και των δικαιολογητικών των εδαφίων 2.1 έως 2.4 ανωτέρω και ο έλεγχος της εγκατάστασης γίνεται με βάση τα αναφερόμενα στο «Εγχειρίδιο εγκατάστασης» και κατατίθεται η υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος 1Α.
4.Ταξινόμηση
Μετά τη διενέργεια του ελέγχου από το ΚΤΕΟ ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρο 7 της παρούσης προκειμένου να αλλαχθεί η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος έτσι ώστε να αναγράφεται ως χρησιμοποιούμενο καύσιμο και το φυσικό αέριο.
5.Περιοδικός τεχνικός έλεγχος
Κατά τον τεχνικό περιοδικό έλεγχο οχήματος στο οποίο έχει τοποθετηθεί σύστημα μετασκευής φυσικού αερίου σύμφωνα με τον κανονισμό R115 ΟΕΕ/ΗΕ, εφαρμόζεται το άρθρο 9 της παρούσας απόφασης με τη διαφοροποίηση ότι η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 υπεύθυνη δήλωση συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 3Α.
6.Η απεγκατάσταση ενός συστήματος μετασκευής φυσικού αερίου, επιτρέπεται και λαμβάνει χώρα κατ' αντιστοιχία με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης.

Άρθρο 11
Χρήση Μεταχειρισμένων Εξαρτημάτων

1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται και στην περίπτωση τοποθέτησης μεταχειρισμένων εξαρτημάτων για την κίνηση των οχημάτων με φυσικό αέριο, στην περίπτωση που τόσο τα εξαρτήματα όσο και τα οχήματα από τα οποία απεγκαθίστανται και επανεγκαθίστανται αυτά έχουν κοινό ιδιοκτήτη.

Άρθρο 12
Λεπτομέρειες Εφαρμογής

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής και οι διευκρινίσεις επί θεμάτων που αφορούν στην εκπαίδευση των τεχνιτών εγκαταστατών αερίων καυσίμων που εγκαθιστούν συστήματα ΠΦΑ και των ελεγκτών ΚΤΕΟ αναφορικά με την επάρκεια τους για τον έλεγχο των οχημάτων με συστήματα φυσικού αερίου, καθώς επίσης και στον έλεγχο που διενεργούν τα συνεργεία και ΚΤΕΟ μετά την αρχική εγκατάσταση ή πριν τον περιοδικό έλεγχο των ΚΤΕΟ συστημάτων ΠΦΑ μετά την αρχική εγκατάσταση ή τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο, εφόσον κριθεί αναγκαίο, καθορίζονται με εγκύκλιο του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

«Η συμπλήρωση στην άδεια κυκλοφορίας στη θέση «ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ» και του φυσικού αερίου γίνεται σε νέο έντυπο άδειας κυκλοφορίας χωρίς να απαιτείται η καταβολή τέλους για τη συμπλήρωση αυτή.» ([1])


[1]   Στο τέλος του άρθρου 12 προστέθηκε το εντός «» εδάφιο με το άρθρο 1 της Υ.Α.28309/1871/2014 - ΦΕΚ 2263/Β/20-8-2014

 

Άρθρο 13
Τελικές διατάξεις

1. Από την ισχύ της παρούσης καταργείται η 35075/2205/09 (Β' 1600/41010)

Άρθρο 14
Παραρτήματα

1.Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1, 1Α, 2, 3, 3Α, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 9Α επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

(Ακολουθούν Παραρτήματα για τα οποία βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

Άρθρο 15
Ισχύς

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2014